Responsdebatt om budgetpropositionen för 2024

13.12.2023 kl. 11:00
Gruppanförandet hållet av ledamot Henrik Wickström.

Ärade talman,

Vi behöver en ekonomisk politik som långsiktigt stärker de offentliga finanserna. Vi kunde inte förutse coronapandemins ekonomiska konsekvenser och vi vet inte hur länge pågående krig utanför landets gränser fortsätter. De är nödvändigt att bryta skuldsättningsspiralen och stabilisera statens ekonomi så vi är bättre rustade för framtiden och även i fortsättningen kan vara ett nordiskt välfärdssamhälle. Som politiker har vi ett ansvar över det gemensamma innanför och utanför vårt eget land. Det är vår uppgift att ta svåra och ibland obekväma beslut, men också stärka förutsättningarna för tillväxt och sysselsättning.

 

Ärade talman,

PISA-resultaten som publicerades förra veckan visade att inlärningsresultaten har försämrats i flera OECD-länder, däribland Finland. Det är viktigt att vi satsar på hela skolstigen, från småbarnspedagogiken till högskolorna. Vi inom SFP har länge talat för insatser som stärker baskunskaperna – att läsa, skriva och räkna. Den grundläggande utbildningen och småbarnspedagogiken får 50 miljoner euro. Regeringen tilldelar också anslag för att öka antalet nybörjarplatser vid högskolorna år 2024. Dessa satsningar är verktyg för målsättningen om att Finland åter ska höra till världstoppen när det kommer till utbildning.

 

Ärade talman,

Som tvåspråkig är jag glad över satsningarna för ett tvåspråkigt Finland. Exempelvis blir det så kallade språkprovet avgiftsfritt vilket betyder att flera svenskspråkiga har möjlighet att söka jobb inom den offentliga förvaltningen i Finland. I riksdagsbehandlingen ser vi de utmaningar Helsingfors räddningsskola står inför och därför gläder det mig att vi kan rikta resurser dit för att trygga utbildningen på svenska. Även för den inre säkerheten gör regeringen goda beslut: tilläggsfinansiering riktas till polisutbildning på svenska, och bekämpning av ungdoms- och gängbrottslighet beaktas särskilt. SFP har länge talat för att du ska kunna leva tryggt, fri från rädsla, våld och trakasserier. Hjälpen ska alltid finnas nära när du behöver den.

 

Vi inom SFP är också mycket nöjda över viktiga satsningar för infrastrukturen i Finland, till exempel elektrifieringen av Vasabanan och förbättringar av Finnuddsvägen på Kimitoön. I regeringsprogrammet finns ett utvecklingsanslag på 80 miljoner euro för kustbanan. Sträckan Karis-Köklax framskrider snabbt och kapaciteten kan ökas ytterligare. Satsningar som dessa gynnar både trafiken inom Finland, som i sin tur stärker landets konkurrenskraft och arbetskraftens rörlighet.

 

Ärade talman,

Beskattningen ska sporra till arbete och företagande. Därför är det glädjande att beskattningen av arbete lindras. Sänkningen gäller alla inkomstklasser. Arbete och framför allt en hög sysselsättningsgrad är grunden till vår välfärd. Vi måste öka mängden arbetsföra finländare i arbete. Det innebär satsningar på ett tidigare inträde i arbetslivet och förlängda arbetskarriärer men också aktivering av arbetslösa.

Regeringen tar utmaningarna inom social- och hälsovården på allvar. Vi gör insatser som avvecklar vårdköerna, tacklar personalbristen och främjar arbetsplatsvälmående. I det kompletterande budgetförslaget för 2024 beviljades Borgå och Raseborgs sjukhus en miljon euro för att stödja verkställandet av de språkliga rättigheterna. Vårdkedjorna ska fungera på två språk i alla välfärdsområden i hela landet.

 

Ärade talman,

Vi politiker måste i både i ord och handling visa att vi tror på framtiden. Barn och unga är en del av vårt samhälle idag, men också imorgon. Därför är vi inom SFP glada över att regeringen satsar på förebyggande åtgärder. Till exempel riktar regeringen finansiering till ungdomsarbete i skolor och läroanstalter, inför terapigaranti och ett åtgärdsprogram för att förebygga utslagning. Regeringen satsar också 20 miljoner euro per år till programmet mer motion i Finland, vars syfte är att öka motionerandet i alla åldersgrupper.

 

Ärade talman,

Det är en krävande uppgift att göra upp en budget. Det är aldrig lätt att göra svåra beslut och SFP tycker det är viktigt att följa upp konsekvenserna så att eventuella korrigerande åtgärder kan göras. Vi står fast vid att inte kräva det orimliga av någon. En viktig del av budgetarbetet är också oppositionens skuggbudgetar. Det har varit nyttigt att föra en diskussion, granska oss själva och fundera på olika alternativ. Tack för det.

Gruppanföranden

Interpellation om minister Rydmans ställning

Gruppanförande hållet av ledamot Otto Andersson,
20.06.2024 kl. 12:41

Responsdebatt om statsrådets redogörelse om planen för de offentliga finanserna för 2025–2028

Gruppanförande framfört av riksdagsledamot Henrik Wickström.
12.06.2024 kl. 15:00

Interpellation om regeringens miljö- och klimatpolitik

Gruppanförande hållet av ledamot Mikko Ollikainen.
05.06.2024 kl. 15:00

Interpellation om regeringens finanspolitik 

Gruppanförande hållet av ledamot Henrik Wickström.
15.05.2024 kl. 15:00

Statsrådets redogörelse om planen för de offentliga finanserna 2025–2028

Gruppanförandet under remissdebatten framfördes av ledamot Otto Andersson.
07.05.2024 kl. 15:00

Interpellation om sjukhusnätverket

Gruppanförandet hållet av ledamot Henrik Wickström.
23.04.2024 kl. 15:03

Aktualitetsdebatt om skolfred och skoltrygghet      

Gruppanförande hållet av ledamot Ollikainen.
17.04.2024 kl. 14:59