Statsrådets redogörelse om rättsvården

01.12.2022 kl. 18:00
Gruppanförande 1.12.2022, Eva Biaudet, Svenska riksdagsgruppen

Ärade talman,

Rättsvården är en av grundpelarna för vårt demokratiska samhälle och vår rättsstat. Under justitieminister Anna-Maja Henrikssons ledning ger regeringen nu en historisk redogörelse om rättsvården. Vi är nöjda att regeringen haft resurser att avge en redogörelse om rättsvården trots denna tid av akuta omvärldskriser. Hela rättvårdskedjan måste granskas för att kunna prioritera åtgärder till de utmaningar som måste lösas. Med denna redogörelse i handen har de kommande regeringarna bra arbetsverktyg.

 

Ärade talman,

Vi i SFP:s riksdagsgrupp är nöjds över att vi under denna regeringsperiod inte bara har skyddat utan målmedvetet satsat på rättsvården trots det att tiderna har varit ytterst utmanande bland annat på grund av coronan, som förlängde på köerna i domstolarna. Efter flera år av osthyvelaktiga nedskärningar i rättsvården har den här regeringen ökat den bestående finansieringen med mer än 80 miljoner euro. Med dessa pengar har man kunnat anställa domare och personal, underlätta trycket på de anställda och förkortat köerna.

Satsningarna får inte sluta här. Enligt redogörelsen måste den årliga bestående finansieringen för rättsvården öka med ytterligare cirka 90 miljoner euro för att vi ska vara på en någorlunda hållbar grund. Vi alla vet utmaningarna med den offentliga ekonomin. De kommande regeringarnas uppgift kommer inte att vara enkel. Vi i SFP anser det som centralt att vi fortsätter satsa på rättsvården, eftersom det är direkt en satsning på att stärka demokratin och rättsstaten. Det ansvaret bör även kommande regeringar bära.

 

Ärade talman,

I redogörelsen finns 31 åtgärdsförslag för att stöda rättsvården. Nu finns det konkreta förslag för att trygga resurserna, effektivera processerna och förbättra tillgången till juridiska tjänster. Många utmaningar är akuta, till exempel det av Justitiekanslern påtalade bristerna i utredningar av sexualbrott. Och därför är det nödvändigt att varje led i rättsvårdskedjan fungerar klanderfritt. Var och en i vårt samhälle ska kunna förlita sig på rättvisan i alla situationer.

I redogörelsen lyfts upp också de långa behandlingstiderna som ett problem. Situationen har pågått länge och har även påtalats här i riksdagen. I redogörelsen finns nu målsättningar för genomsnittliga behandlingstider. Målsättningen är ett steg i rätt riktning, men för att uppnå dem är det nödvändigt att den bestående finansieringen höjs under de kommande regeringsperioderna.

 

Ärade talman,

Till sist vill jag lyfta upp principen om maktens fördelning. Det arbetet kommer att vara viktig för att i fortsättningen trygga det oberoende domstolsväsendets ställning i alla situationer. Omvärlden och politiska omvälvningar till och med i västerländska demokratier, även i Europa, har visat oss att vi inte kan låta rättsstatens grundläggande strukturer tryggas enbart av de politiska makthavarnas goda vilja. Vi i SFP vill att det utvärderas hur den oberoende ställningen för domstolar och andra aktörer kan stärkas, såsom det föreslås i redogörelsen. Eventuellt kommer det att behövas en ändring av grundlagen. Förstärkandet av oberoende domstolar är ytterst viktigt för att trygga demokratin i vårt land.

 

Ärade talman,

Medborgarnas tillit till rättsvården är en viktig måttstock för hur vår rättsstat fungerar. Människor ska kunna lita på att de får sina ärenden behandlade av en opartisk domstol, inom rimliga tidsramar och att de behandlas jämlikt och rättvist. Ifall myndighetsservice eller processerna inte fungerar och man upplever att man inte hörs, då försvagas också finländarnas traditionellt starka tilltro till systemet. Tilliten mäts av hur olika befolkningsgrupper, med olika bakgrunds och livssituationer, upplever förtroende till samhällets institutioner. Finland är ett tryggt land där det finns tillit till våra myndigheter. Det är grunden till vårt välbefinnande och det ska vi värna om även i framtiden.

Tack.

Gruppanföranden

Interpellation om skuldsättningen inom den offentliga ekonomin

Gruppanförande 8.2.2023, Sandra Bergqvist, Svenska riksdagsgruppen
08.02.2023 kl. 14:58

Statsrådets framtidsredogörelse, Utblick över kommande generationers Finland

Gruppanförandet hållet av Framtidsutskottets ordförande, ledamot Joakim Strand.
24.01.2023 kl. 15:00

Interpellation om bekämpning av ungdoms- och gatugängskriminalitet genom migrations- och kriminalpolitiska åtgärder

Gruppanförande hållet av ledamot Sandra Bergqvist.
19.12.2022 kl. 11:00

Responsdebatt för budgeten 2023

Gruppanförhandet hållet av ledamot Veronica Rehn-Kivi
14.12.2022 kl. 11:00

Statsrådets redogörelse om rättsvården

Gruppanförande 1.12.2022, Eva Biaudet, Svenska riksdagsgruppen
01.12.2022 kl. 18:00

Statsrådets redogörelse till riksdagen om Senatkoncernen och statens verksamhetslokalförvaltning

Gruppanförandet hållet av ledamot Mikko Ollikainen.
16.11.2022 kl. 15:00