Remissdebatt om statsrådets redogörelse om EU-politiken

24.02.2021 kl. 15:00
Gruppanförande hållet av ledamot Eva Biaudet.

Ärade talman,

Under de senaste veckorna det debatterats mycket EU-politik i denna sal. Det har mest handlat om EU:s återhämtningspaket. Där har tydliga politiska skiljelinjer kommit fram. Oenigheten om hur vi ser på EU:s roll att hantera coronakrisen har ibland varit överraskande stor. Att man inom oppositionspartierna till den grad saknar förtroende för EU har gjort mig djupt bekymrad.

I dag talar vi inte primärt om covid 19, utan vi har i våra händer ett dokument som i ett långt perspektiv drar upp linjerna för Finlands EU-politik. Jag hoppas att vi i den här diskussionen hittar ett bättre samförstånd. EU-redogörelsen tar ställning till många akuta frågor som ska lösas i Europa. Men här har vi också visionerna – vi har rätt att visionera om ett framtida bättre Europa.

SFP:s och Svenska riksdagsgruppens huvudbudskap är att Finland bör förbinda sig till ett starkt EU-medlemskap, att vi deltar aktivt i unionens beslutsprocesser och att vi utvecklar dem. Vi bör stärka samkänslan, funktionsförmågan och kriståligheten inom unionen.

Samarbetet ska ge ett europeiskt mervärde.

Vi vill se en union där demokratin, rättsstatsprincipen och de grundläggande mänskliga rättigheterna betonas. EU:s värderingar ska bygga på jämställdhet, antirasism och könsminoriteters likabehandling.

Finland är i högsta grad en del av EU:s inre marknad. EU:s återhämtning ska bygga på en hållbar tillväxt och skapande av nya arbetsplatser genom att främja den gröna och digitala omställningen.

För EU ska omställningen till en klimatneutral ekonomi vara en viktig konkurrensfaktor som öppnar möjligheter till affärsverksamhet och export.

EU:s roll som ledande global aktör när det gäller klimatpolitiken bör stärkas.

Via den nya klimatlagen har Europaparlamentet gått inför en rejäl höjning av EU:s ambitioner – bland annat det nya målet att koldioxidutsläppen, jämfört med nivån 1990, ska ha minskat med 60 procent till 2030. Den nya kolbudgeten, som kommer berätta hur mycket koldioxid vi ännu kan släppa ut i atmosfären, skapar en förutsebarhet, inte minst för de företag som har stora gröna investeringar framför sig.

SFP och Svenska riksdagsgruppen har under coronakrisen som nu har pågått i ett år med oro följt med hur lätt det är när krisen slår till att överge beprövade samarbetsformer. Det uppstår ett slags covidnationalism där man bara ser till sitt eget och glömmer bort att det flesta större eller mindre kriser löser sig bäst genom samarbete.

Det är bra att denna redogörelse talar för ett ökat nordiskt samarbete också inom EU.

Pandemin, migrationsfrågan, klimathotet kan vi bäst hantera genom samarbete – inte genom en snäv och kortsiktig nationell politik.

Finland och Sanna Marins regering har visat att vi har den självkänsla och det kunnande som behövs för att på riktigt påverka den politik som förs inom EU och de beslut som fattas.

Vi ska inte backa en tum, utan stå för de principer som vi skriver in i denna redogörelse. Ett starkt EU som bygger på hållbara europeiska värderingar är Finlands intresse.

Begränsningarna på grund av coronan gör att vi just nu inte lika tydligt ser allt det värdefulla som vi har i vårt Europa. Jag vill se att unga människor igen ska kunna studera på utbyte inom ramen för Erasmusprogrammet och få impulser från olika håll i Europa. Jag vill se hur vi inom ramen för EU igen möts för att utbyta visioner och konkreta handlingsprogram för att tackla klimatkrisen. Jag vill se ett Europa där tolerans, kulturnyfikenhet och mänskliga möten är det som formar vår vardag.

Ärade talman,

EU-redogörelsen kan med sina välavvägda betoningar fungera som vår färdkarta. Vi ska inte heller glömma bort att EU för oss en viktig säkerhetsgemenskap. I tider av politisk instabilitet på många håll understryks behovet att stärka EU som global aktör och säkerhetsgarant.

Jag vill avsluta med ett citat av en av de stora Europabyggarna, nämligen Jacques Delors, vars tankegång är ytterst aktuell än idag och som tar oss tillbaka till själva idén med vårt medlemskap i EU:

”Jag avvisar ett Europa

Som bara blir en marknad,

En frihandelszon utan själ,

Utan samvete, utan politisk vilja och

Utan en social dimension.

Men det är i den riktningen vi rör oss,

Så jag höjer ett varningsrop.”

 

Gruppanföranden

Statsrådets redogörelse om planen för de offentliga finanserna 2022–2025

Ledamot Veronica Rehn-Kivi höll Svenska riksdagsgruppens anförande.
19.05.2021 kl. 14:58

Interpellation om linjen i den ekonomiska politiken

Gruppanförande framfört av gruppordförande Anders Adlercreutz.
18.05.2021 kl. 15:00

Finansutskottets betänkande om EU:s egna medel

Gruppanförande hållet av ledanot Eva Biaudet.
11.05.2021 kl. 15:00

Statsrådet redogörelse om utbildningspolitiken

Gruppanförandet hållet av ledamot Mikko Ollikainen
05.05.2021 kl. 14:30

Remissdebatt om statsrådets redogörelse om EU-politiken

Gruppanförande hållet av ledamot Eva Biaudet.
24.02.2021 kl. 15:00

Interpellation om Finlands deltagande i EU:s återhämtningspaket

Gruppanförandet hållet av ledamot Joakim Strand.
16.02.2021 kl. 14:58

Europeiska unionens egna medel

Remissdebatt 10.2.2021 om systemet för Europeiska unionens egna medel. Gruppanförandet hållet av ledamot Anders Norrback.
10.02.2021 kl. 14:43