Statsrådets redogörelse till riksdagen om Finlands stöd till Afghanistan och om ökat finländskt deltagande i krishanteringsinsatsen Resolute Support.

12.06.2018 kl. 15:00
Gruppanförande 12.6.2018, Thomas Blomqvist, Svenska riksdagsgruppen

Talat ord gäller!

 

Ärade talman,

 

Världsbanken bedömer att inte mindre än 15 miljoner barn under 18 år tvingas till äktenskap årligen i världen.

Traditionen av barnäktenskap lever mycket stark också i Afghanistan. Detta är ett av de största hindren som försvårar att få till stånd en positiv samhällsutveckling. Enligt Unicef gifter sig nästan hälften av kvinnorna i Afghanistan när de är under 18 år och fler än var tionde är under 15 år. Också pojkar riskerar att tvingas till äktenskap som minderåriga.

De flickor som har tvingats ingå äktenskap avbryter ofta sin skolgång, vilket försämrar deras möjligheter att sysselsätta sig. Också mödradödlighetssiffrorna, till följd av tidiga graviditeter, är i Afghanistan de dystraste i världen.

Afghanistan är faktiskt Finlands största bilaterala utvecklingssamarbetspartner. Svenska riksdagsgruppen ser satsningarna på skolsektorn, där flickors skolgång tryggas och kvinnors läskunnighet förbättras som särskilt viktiga.

Tyngdpunkterna på regeringens biståndssatsningar är de rätta. Men samtidigt måste det sägas: de kraftiga nedskärningar som gjordes i början av valperioden har försvagat den finländska biståndspolitiken på ett sätt som inte kan försvaras.

 

 

Statsrådets redogörelse om Afghanistan kan delas upp i två delar. Dels handlar den om utvecklingssamarbetet och dels om Finlands deltagande i krishanteringsinsatsen Resolute Support.

Även om utvecklingen är långsam och statistiken dyster i Afghanistan är det skäl – precis som redogörelsen gör – att också peka på de framsteg som har gjorts. Även om problemen är stora så har kvinnornas och barnens ställning ändå förbättrats under senare år. Spädbarnsdödligheten har minskat och, enligt undervisningsministeriet, är redan cirka 40 procent av barnen som börjar i skolan flickor – och då ska vi komma ihåg att i början av 2000-talet kunde flickorna i Afghanistan inte gå i skola överhuvudtaget.

 

Den andra centrala punkten i statsrådets redogörelse är förslaget om ett ökat finländskt deltagande i Natos militära krishanteringsinsats Resolute Support. Finland har hittills deltagit med en liten grupp cirka 40 soldater i den internationella säkerhetsstyrkan.

Resolute Support-insatsen har haft som målsättning att ge över ansvaret Afghanistans egna säkerhetsstyrkor, men på grund av det försämrade säkerhetsläget behövs RS-insatsen för att förhindra terroristaktioner och skydda den lokala befolkningen.

RS-insatsen har brist på trupper och Natos generalsekreterare Stoltenberg har i ett brev bett Finland överväga att stärka sin insats i Afghanistan.

Svenska riksdagsgruppen anser att UTVA:s beslut från den 1 juni att den finländska truppstyrkan höjs till 60 soldater kan understödas. Finland bör också på detta sätt visa sin vilja att bidra till fred i Afghanistan. Vägen till fred kan kännas lång och svår, men ett positivt tecken var att talibanerna de senaste dagarna visat vilja åtminstone till en temporär vapenvila.

 

Då Finland ökar sin närvaro i Afghanistan är det säkerhetsaspekterna som måste betonas. Vi fattar detta beslut medvetna om att detta projekt inte är riskfritt. 

Det bör vara en självklarhet att säkerheten för dem som åker på detta uppdrag i Afghanistan måste vara på topp. 

Finlands linje bör vara den att vi tar vårt internationella ansvar, men att vi satsar på deras trygghet som deltar i operationerna. Deras säkerhet är på vårt ansvar.

Svenska riksdagsgruppen anser att Finland ska fortsätta satsa på bistånd till Afghanistan och statsrådets redogörelse ger intrycket att satsningarna på den civila och militära sidan är i balans.

Vi har ett kunnande som vi kan bidra med, för att öka säkerheten i det svårt sargade landet. Det är viktigt att man når en politisk lösning i Afghanistan, endast så kan en hållbar fred och ett bättre, stabilt samhälle uppnås.

Gruppanföranden

Svar till regeringssonderare Orpo

18.04.2023 kl. 12:16

Interpellation om skuldsättningen inom den offentliga ekonomin

Gruppanförande 8.2.2023, Sandra Bergqvist, Svenska riksdagsgruppen
08.02.2023 kl. 14:58

Statsrådets framtidsredogörelse, Utblick över kommande generationers Finland

Gruppanförandet hållet av Framtidsutskottets ordförande, ledamot Joakim Strand.
24.01.2023 kl. 15:00

Interpellation om bekämpning av ungdoms- och gatugängskriminalitet genom migrations- och kriminalpolitiska åtgärder

Gruppanförande hållet av ledamot Sandra Bergqvist.
19.12.2022 kl. 11:00

Responsdebatt för budgeten 2023

Gruppanförhandet hållet av ledamot Veronica Rehn-Kivi
14.12.2022 kl. 11:00

Statsrådets redogörelse om rättsvården

Gruppanförande 1.12.2022, Eva Biaudet, Svenska riksdagsgruppen
01.12.2022 kl. 18:00