SKRIFTLIGT SPÖRSMÅL

01.02.2016 kl. 15:29
Asylsökandens möjligheter till arbete och lön

SKRIFTLIGT SPÖRSMÅL

Asylsökandens möjligheter till arbete och lön

Till riksdagens talman

År 2015 anlände drygt 32 000 asylsökande i Finland, varav största delen är i arbetsför ålder. På grund av den stora mängden anlända asylsökande, är det av yttersta vikt att integrationsprocessen kommer igång snarast möjligt. Sysselsättning och arbete är nyckeln till en lyckad integration: arbete för med sig rutiner och ger en känsla av stabilitet i vardagen.

 

Idag måste de asylsökande som har bestyrkt identitet vänta i tre månader innan de kan börja arbeta, medan de asylsökande utan identitetshandlingar är tvungna att vänta i sex månader, enligt utlänningslagens § 79. Detta är en orimligt lång tid. Finland borde därför ta modell av Sverige, där asylsökande med hjälp av ett undantagstillstånd kan börja arbeta direkt efter ankomst.

 

Det enda problemet är dock inte enbart väntetiden, utan också möjligheten till lön. En person utan personnummer eller utan bestyrkt identitet kan ha mycket svårt att öppna ett bankkonto, och många arbetsgivare kräver bankkonto för utbetalning av lön. Det har även hänt att den utlovade arbetsplatsen inte blivit av på grund av avsaknad av bankkonto.

 

Integrationsprocessen möter därmed grundläggande hinder, i form av långa väntetider och svårigheter i att öppna bankkonto för utbetalning av lön. Dessa hinder fördröjer och försvårar integrationen, då det inte är möjligt att snabbt komma ut i arbetslivet och påbörja vardagen.

 

År 2011 tillsatte inrikesministeriet en arbetsgrupp, vars uppgift var att utreda vilka möjligheter asylsökande och andra utlänningar bosatta i Finland har i att bestyrka sin identitet i bl.a. bankärenden. Arbetsgruppen kom i sin rapport år 2012 fram till att den understöder Migrationsverkets förslag på ett betalkort för asylsökande, samt till att Finland borde överväga att bevilja identitetskort för utlänning även till de utlänningar som är beviljade uppehållstillstånd, men vars identitet inte har kunnat bestyrkas.

 

I början av år 2016 har Migrationsverket piloterat ett betalkort, till vilket asylsökandes månatliga stödsumma betalas, och vilket sedan kan användas som ett prepaid-kort i finländska affärer. Det är tekniskt möjligt att betala lön till kontot som är anslutet till betalkortet. För tillfället förbereder inrikesministeriet även en ändring i Lagen om identitetskort. Enligt ändringsförslaget skulle utlänningar kunna få ett identitetskort även om identitet inte kunnat bestyrkas, vilket skulle möjliggöra öppnandet av ett bankkonto. Ändringsförslaget skickades på remiss i oktober 2015.

 

Ändringen berör dock endast asylsökande utan identitetsbevis som redan beviljats uppehållstillstånd, och underlättar därmed inte utbetalning av lön till dem som ännu väntar på beslut.

 

Tusentals arbetsföra asylsökande tvingas passivt vänta i mottagningscentralerna, fastän det finns både vilja och möjlighet till sysselsättning. Det är motiverat att ta till snabba åtgärder för att börja integrationsprocessen och därmed underlätta asylsökandes möjligheter till arbete snarast möjligt.

 

Med hänvisning till det som anförs ovan får jag i den ordning 27 § riksdagens arbetsordning föreskriver ställa följande spörsmål till den minister som saken gäller:

 

Vad ämnar regeringen göra för att försnabba och underlätta sysselsättningen av asylsökande så att integrationsprocessen kommer igång snabbast möjligt?

 

Vad ämnar regeringen göra för att försnabba ibruktagandet av lönebetalning till betalkortet samt försnabba det förberedande arbetet för att underlätta öppnandet av bankkonto för personer utan bestyrkt identitet?

 

Helsingfors den 1 februari 2016

Anders Adlercreutz /sv

Anders Adlercreutz

Gruppanföranden

Responsdebatt om statsrådets redogörelse om planen för de offentliga finanserna för 2025–2028

Gruppanförande framfört av riksdagsledamot Henrik Wickström.
igår kl. 15:00

Interpellation om regeringens miljö- och klimatpolitik

Gruppanförande hållet av ledamot Mikko Ollikainen.
05.06.2024 kl. 15:00

Interpellation om regeringens finanspolitik 

Gruppanförande hållet av ledamot Henrik Wickström.
15.05.2024 kl. 15:00

Statsrådets redogörelse om planen för de offentliga finanserna 2025–2028

Gruppanförandet under remissdebatten framfördes av ledamot Otto Andersson.
07.05.2024 kl. 15:00

Interpellation om sjukhusnätverket

Gruppanförandet hållet av ledamot Henrik Wickström.
23.04.2024 kl. 15:03

Aktualitetsdebatt om skolfred och skoltrygghet      

Gruppanförande hållet av ledamot Ollikainen.
17.04.2024 kl. 14:59

Interpellation om regeringens regionalt diskriminerande politik

Gruppanförande  håkllet av ledamot  Anders Norrback.
20.03.2024 kl. 15:12