Statsrådets redogörelse till riksdagen om Senatkoncernen och statens verksamhetslokalförvaltning

16.11.2022 kl. 15:00
Gruppanförandet hållet av ledamot Mikko Ollikainen.

Ärade talman,

den statliga fastighetsegendomen uppgår enligt beräkningar till 4,7 miljarder euro och den omfattar cirka 9 000 byggnader. Med andra ord är fastigheterna en betydande andel av den statliga egendomen och behöver förvaltas med detta i åtanke. Med hänsyn till de organisationsförändringar som de senaste åren skett inom Senatfastigheterna är det viktigt att riksdagen nu, i enlighet med sitt uttalande, har framställts en bedömning om verksamhetsmodellens lämplighet. Det är centralt att vi vet vad som fungerar och var vi behöver fortsätta leta efter lösningar. Speciellt viktigt är det med tanke på att Senatfastigheters uppgifter har enligt grundlagsutskottets bedömning dels drag av offentlig förvaltningsuppgift.

 

Ärade talman,

det finns flera fördelar med professionell fastighetsadministration och slutsatserna i redogörelsen visar att det har varit ändamålsenligt att koncentrera förvaltningen av statens fastighetsegendom till Senatkoncernen. Exempelvis kan Senatkoncernen få finansiering via Statskontoret på samma lånevillkor som staten. Det innebär att finansieringen i princip är mycket förmånlig när man jämför med andra finansieringskällor. Det är en betydande förmån som avsevärt minskar kostnaderna.

 

Ärade talman,

en mycket viktig ändring gällande hyressystemet som gjordes år 2016 var att man övergick från den tidigare marknadsbaserade modellen till en modell som baserar sig på självkostnadspris. Det innebär att Senatkoncernen inte gör vinst genom statens interna hyresverksamhet. I redogörelsen framgår det att största delen av dem som använder Senatkoncernens lokaler var nöjda med nuvarande hyressystemet, men att det fortfarande finns en del utmaningar i denna helhet så som exempelvis de stigande hyreskostnaderna. Svenska riksdagsgruppen vill att vi aktivt söker lösningar till utmaningen så att hyresnivån inte blir oskäligt hög och försvårar själva verksamhetsutövningen. Svenska riksdagsgruppen understryker att själva verksamheten ska alltid komma i första hand. Därför måste vi kunna garantera att kostnaderna inte stiger i höjden. I redogörelsen presenteras ändå potentiella lösningar till utmaningen så som att man på förhand bättre funderar ut kostnadseffektiva lösningar till användningen av lokalerna.

 

Ärade talman,

den ökade mängden distansarbete, som var en direkt följd av coronaepidemin och snabbt förändrade arbetssättet på flera branscher, är viktig att beakta då det förväntas bli en permanent del av arbetslivet. Samtidigt som distansarbetet medför mera flexibilitet till både arbetsgivare och arbetstagare, kommer det också att påverka lokalernas användningsgrad. Det är utan vidare viktigt att utrymmen används på ett ändamålsenligt och kostnadseffektivt sätt, men här är det viktigt att vi inte drar allt för hastiga slutsatser utan avvaktar och ser hur användningsgraden utvecklas när samhället återgår mot det normala. Allt går inte att sköta distans och det är förstås viktigt att det alltid finns möjlighet för ansikte-mot-ansikte kontakt mellan medborgare och myndighet.

Svenska riksdagsgruppen lägger med andra ord höga krav på fastigheterna, vilket är befogat med tanke på hur dessa skall kunna användas. Alla fastigheter skall dessutom vara kvalitativa och friska. Satsning på friska fastigheter är en satsning på personalens välmående. Därmed behöver också underhållet regelbundet ses över.

 

Ärade talman,

myndigheter ska ha de bästa möjliga förutsättningarna för att kunna uppfylla sina uppgifter. Det speglas direkt i deras servicenivå, vilket syns utåt till medborgarna. Då förutsättningarna för myndigheter att utöva sina lagstadgade myndighetsuppdrag är direkt kopplat till de lokaler som de tilldelas, är det utan vidare viktigt att vi fortsätter utveckla Senatfastigheternas verksamhet.  

Gruppanföranden

Remissdebatt om budgetpropositionen för 2024   

Gruppanförande hållet av riksdagsgruppens ordförande Otto Andersson.
10.10.2023 kl. 13:00

Statsrådets meddelande om främjande av likabehandling, jämställdhet och ickediskriminering i det finländska samhället

Gruppanförande hållet av gruppordförande Otto Andersson.
06.09.2023 kl. 15:00

Regeringen Orpos regeringsprogram

Gruppanförande, Otto Andersson, Svenska riksdagsgruppen 21.6.2023
21.06.2023 kl. 14:00

Svar till regeringssonderare Orpo

18.04.2023 kl. 12:16

Interpellation om skuldsättningen inom den offentliga ekonomin

Gruppanförande 8.2.2023, Sandra Bergqvist, Svenska riksdagsgruppen
08.02.2023 kl. 14:58

Statsrådets framtidsredogörelse, Utblick över kommande generationers Finland

Gruppanförandet hållet av Framtidsutskottets ordförande, ledamot Joakim Strand.
24.01.2023 kl. 15:00

Interpellation om bekämpning av ungdoms- och gatugängskriminalitet genom migrations- och kriminalpolitiska åtgärder

Gruppanförande hållet av ledamot Sandra Bergqvist.
19.12.2022 kl. 11:00