Interpellation om regeringens försummelser med att påverka i EU när det gäller restaureringsförordningen

09.11.2022 kl. 14:50
Gruppanförandet hållet av ledamot Anders Norrback.

Ärade talman, 

Svenska riksdagsgruppen och SFP anser det vara av central betydelse att vi sätter fokus på hur Finland kan påverka slutresultatet i kommissionens förslag till restaurering av natur på det absolut mest ändamålsenliga sättet. Ett konstruktivt förhållningssätt gynnar oss på flera olika plan. Svenska riksdagsgruppen poängterar att det därför är mycket viktigt att vi spelar våra kort rätt.

 

Ärade talman,

skogen har en speciell plats i våra hjärtan och kallas inte obefogat till vårt gröna guld. Skogen spelar en viktig roll för vår ekonomi, skapar jobb, exportintäkter, erbjuder rekreation och värdefulla naturupplevelser samtidigt som den utgör en betydande egendomsmassa för finska skogsägare. Skogen har också en viktig uppgift som kolsänka och som ekosystem. Med återanvändbara produkter av en förnybar råvara kan vi dessutom gå över från det fossila till ett klimatsmartare samhälle. Här finns flera framtida möjligheter. Den är helt enkelt en viktig resurs och det är klart att vi ska värna om vår skog. Vi bör även se till att den grundlagstryggade äganderätten alltid respekteras. Exempelvis har de frivilliga Metso och Helmi programmen varit mycket framgångsrika när det kommer till att trygga biologisk mångfald, samtidigt som de respekterat äganderätten.   

 

Ärade talman,

när nästintill 75 procent av Finlands areal är skog betyder det samtidigt att restaureringsförordningen skulle ha stora konsekvenser för Finland. Regeringen har varit väldigt tydlig med att kostnaderna som förordningen medför ska avsevärt ner och att medlemsstaternas olika utgångslägen ska beaktas. Det samma gäller kompetensfördelningen – regeringen har explicit poängterat att skogspolitik är och ska förbli även i fortsättningen en nationell angelägenhet. Detta har tydligt stöd i EU:s grundfördrag men backas även upp i regeringens EU-redogörelse och otaliga regeringens ståndpunkter. Det råder inget tvivel om saken. Av den orsaken var också regeringens begäran om utlåtande från rådets rättstjänst gällande förslagets förenlighet med subsidiaritetsprincipen mycket befogad och visar att regeringen varit aktiv.

 

Ärade talman,

regeringen har gjort flera framtidssatsningar för ett klimatsmartare Finland. Vi har gjort storsatsningar på grön omställning och dessutom har vi stiftat en ny klimatlag och gett regeringens proposition till naturvårdslag. Här i riksdagen har det sällan talats så mycket om klimat och vår gemensamma framtid som under den här regeringsperioden. Restaureringsförordningen har i sig ett gott syfte, och det är även i Finlands intresse att EU-länderna lyckas göra ändamålsenliga biodiversitetåtgärder, men när det kommer till skogsfrågor är faktumet det att naturen i hela Europa ser olika ut.

 

Ärade talman,

regeringen njuter Svenska riksdagsgruppens fulla förtroende. Det är inget överraskande att när regeringsperioden lider mot sitt slut tar oppositionen allt oftare fram sitt tyngsta parlamentariska artilleri och framställer en interpellation. Det handlar om ett ytterst tungt vapen som avser att fälla regeringen. Ja, det är sant att samtidigt som kommissionens förslag om restaureringsförordningen har i sig ett gott syfte, så väcker den även oro på en del punkter. Det är precis därför vi måste göra allt vi kan för att påverka innehållet mot det bättre. Det kan vi säkert alla här i plenisalen enas om.

Ärade talman,

skulle Finlands förhandlingsposition bli bättre genom att regeringen faller? Svaret på den frågan är nej, så är det självfallet inte, eftersom det skulle enbart försvåra vårt påverkningsarbete. Att fälla regeringen samtidigt som det är kritiskt läge att påverka förslaget på EU-nivå kan inte ses som ansvarsfull politik mot det finska folket.

Gruppanföranden

Interpellation om regeringens regionalt diskriminerande politik

Gruppanförande  håkllet av ledamot  Anders Norrback.
20.03.2024 kl. 15:12

Aktuell debatt om Ukraina

Gruppanförande hållet av ledamot Anders Norrback.
21.02.2024 kl. 15:00

Interpellation om det kaos på arbetsmarknaden som orsakats av regeringen

Gruppanförandet hållet av ledamot Otto Andersson
20.02.2024 kl. 15:29

Riksdagens öppningsdebatt 13.2 2024

Gruppanförande hållet av ledamot Otto Andersson.
13.02.2024 kl. 15:00

Responsdebatt om budgetpropositionen för 2024

Gruppanförandet hållet av ledamot Henrik Wickström.
13.12.2023 kl. 11:00

Responsdebatt om statsrådets redogörelse om planen för de offentliga finanserna för 2024-2027

Gruppanförande 22.11.2023, Mats Löfström
22.11.2023 kl. 15:00