Klimat och energistrategin – en långsiktig klimatpolitisk plan

13.10.2022 kl. 15:00
Gruppanförande 13.10.2022 hållet av ledamot Mikko Ollikainen.

Ärade talman,

För ganska exakt 10 år sedan var det så kallade svaveldirektivet på tapeten. Ett direktiv som skulle minska på svavelutsläppen i marint bränsle. Farhågorna då var många. Företag hotade flytta sin produktion bort från Finland, kostnaderna för samhället skulle bli i miljardklass och kraven skulle slå hårt på finländska exporten.

Idag är det intressant att analysera den diskussionen. De som vågade anta utmaningarna gick ut som segrare – även ekonomiskt sett. Svaveldirektivet höjde temporärt på kostnaderna, det är ett faktum. Men den finska cleantech-industrin fick nya möjligheter, en ny marknad, nya områden för tillväxt. Under det gångna decenniet förändrades världen och idag är klimatfrågorna en konkurrensfördel för de finska företagen. Vi har som land knowhow och en bränd som har satt oss på framkanten i kampen mot klimatförändringen. Vi har förutsättningar att skapa förändring på ett social och ekonomiskt rättvist sätt. Finland ska vara ett lockande land för företag och investerare. Finland har alla möjligheter att vara en nyckelspelare i en kolneutral framtid och utnyttja potentialen som finns bland annat i väte, sol och vind.

Ärade talman,

Finland har tillsammans med de övriga nordiska länderna alla förutsättningar att leda arbetet för att stoppa klimatförändringen. Vi kan vara världsledande experter på energi- och miljöteknik på systemnivå, såväl inom forskning, utveckling, innovationer som affärsverksamhet. En långsiktig och förutsägbar forsknings, utvecklings och innovationspolitik med hävstångseffekt har en nyckelroll i detta. Regeringen fattade i våras ett viktigt beslut om ett skatteavdrag för forskning och utveckling för små- och medelstora. SFP stöder starkt målet att höja forsknings, innovations och utvecklingssatsningarnas andel till fyra procent.

Vi inom SFP ser fram emot en framtid där ny teknik skapar framgång för finska företag och ökar Finlands export. Vi vill ha allt mångsidigare samarbete i framtiden. Den offentliga och den privata sektorn jobbar tillsammans för att lösa framtida problem och hitta nya verksamhetssätt. Det skapas pilotprojekt och bedrivs forskning, och man vågar också satsa på lite galna idéer.

Det är ingen utopi, utan allt detta gör vi redan i dag. Men vi kunde göra mer. Därför betonas det också i Finlands program för hållbar tillväxt att vi på kort sikt bör stärka och påskynda det som vi redan är starka i och det som redan pågår. Just därför måste vi kunna se helhetsbilden när vi talar om klimatet och de olika lösningarna.

När vi bygger till exempel vägar eller järnvägar med offentliga medel får vi inte bara tänka på dagens situation. Vi måste också med offentliga medel våga satsa på framtiden och samarbeta med de företag som är med och försöker lösa klimatkrisen. Vi måste våga satsa också på uppstartsföretag och forskning i och utveckling av radikala teknologier.

Det kräver mycket av även beslutsfattare och tjänstemän. Vi måste bli av med silotänkandet och utveckla vår förmåga att se helheter. Vi har alla ett ansvar – på alla beslutsnivåer. Till exempel biotekniken är ett särskilt kompetensområde för Finland där Finland kan vara en föregångare när det gäller hållbart genomförande där man tar hänsyn till den biologiska mångfalden och eftersträvar lösningar med ett högre förädlingsvärde. Ren energi har redan länge varit en framtidsbransch, och nu inser de flesta hur viktig den är. Det är vår uppgift att stödja utvecklingen i branschen och fundera på hur vi uppmuntrar dessa branscher i en hållbar riktning, inte på hur vi begränsar eller styr dem. På så sätt skapar vi en hållbar inre marknad som gör det möjligt för företagen att växa och skapa lösningar för framtiden. Vi bör uppmuntra till en kultur där företagen inte konkurrerar med varandra, utan där de tillsammans skapar nya möjligheter och helheter. Forskningsinstitutens och universitetens samarbete med den privata sektorn söker fortfarande sin form, men vi inom SFP ser stor potential i detta samarbete, och det finns redan goda exempel på detta i Vasaregionen som är min hemtrakt.

Ärade talman,

Vår målsättning är, att Finland ska vara kolneutralt före 2035. Ibland sker den tekniska utvecklingen så småningom. Men ännu oftare tar förändringarna stora kliv framåt. Utvecklingen mot övergången till klimatvänligare teknik och utsläppsminskningar är inte lineär. Vi löser de aktuella klimat- och energikriserna ett problem åt gången, en innovation åt gången, och ibland tar vi ett stort kliv framåt. Så skapar vi framtiden.

Gruppanföranden

Redogörelsen om digitala kompassen

Gruppanförande hållet av ledamot Anders Norrback.
16.11.2022 kl. 16:31

Interpellation om regeringens försummelser med att påverka i EU när det gäller restaureringsförordningen

Gruppanförandet hållet av ledamot Anders Norrback.
09.11.2022 kl. 14:50

Försörjningsberedskapsredogörelsen

Gruppanförande hållet av ledamot Veronica Rehn-Kivi
19.10.2022 kl. 17:00

Klimatplanen för markanvändningssektorn

Gruppanförande hållet av ledamot Anders Norrback.
19.10.2022 kl. 15:41

Klimat och energistrategin – en långsiktig klimatpolitisk plan

Gruppanförande 13.10.2022 hållet av ledamot Mikko Ollikainen.
13.10.2022 kl. 15:00

Interpellation om energimarknadens funktion, elpriset och regeringens Fortum-politik

Gruppanförandet hållet av ledamot Joakim Strand.
05.10.2022 kl. 15:00

Interpellation om situationen inom äldreomsorgen och om krisen inom hälsovårdstjänsterna

Gruppanförandet hållet av ledamot Rehn-Kivi
28.09.2022 kl. 15:00