Justitieminister Henriksson i sitt budgetanförande: Vi måste få slut på våldet

21.09.2022 kl. 15:39

Svenska folkpartiets ordförande, justitieminister Anna-Maja Henriksson betonade i sitt budgetanförande i riksdagen idag att det är centralt för rättsstaten att medborgarna har förtroende för både lagstiftningen och rättsprocesserna. 

– Justitieministeriets anslag på cirka en miljard euro används för att finansiera kärnfunktionerna i vår demokratiska rättsstat. I varje budgetförhandling jag deltagit i inom regeringen har jag målmedvetet lyft fram, att rättsvårdens anslag och verksamhetsförutsättningar måste tryggas. Vi har stärkt rättsvårdens resurser med närmare 80 miljoner euro denna period, sade Henriksson i sitt anförande.

Henriksson lyfte starkt fram att brottsoffrens rättigheter nu förbättras avsevärt då besöksförbudet effektiveras.

– Vi måste få slut på våldet. Nu förstärker vi besöksförbudet för att bättre skydda offer för våld i närrelationer. Elektronisk övervakning införs, ansökan om besöksförbud blir kostnadsfritt i alla situationer och brott mot besöksförbud ska behandlas skyndsamt. Det är mycket viktigt att alla kan ansöka om besöksförbud oberoende av ekonomisk situation, säger Henriksson.

Henriksson betonade också att barn som har blivit offer för brott är i en väldigt utsatt ställning och att brottsprocesserna inte får dröja. 

– För mig har det varit viktigt att få till stånd en reform som gör att brott mot barn behandlas snabbare. Behandlingen av brott mot barn påskyndas nu både när det gäller förundersökning och väckande av åtal. Huvudförhandlingen i domstolen ska inledas inom 30 dagar från det att ärendet blivit anhängigt, säger justitieminister Henriksson.

Som ansvarig minister är Henriksson är stolt över att denna regering skridit från ord till handling när det kommer till att motverka våld mot kvinnor. Utöver den historiska sexualbrottsreformen och det effektiverade besöksförbudet har regeringen vidtagit flera andra åtgärder. Regeringen har bland annat fastställt ett program på 32-punkter för att få stopp på våld mot kvinnor, tillsatt en rapportör om våld mot kvinnor, gett en proposition om kön som straffskärpningsgrund till riksdagen och vidtagit åtgärder mot människohandel.

-Vi får aldrig blunda för våld i vårt samhälle. Vi måste också säga som det är: kvinnor är speciellt utsatta för sexuellt våld och för våldshandlingar av en nuvarande eller tidigare partner. Därför krävs det lagstiftning som skyddar särskilt flickor och kvinnor, säger Henriksson.

Anna-Maja Henriksson

Gruppanföranden

Redogörelsen om digitala kompassen

Gruppanförande hållet av ledamot Anders Norrback.
16.11.2022 kl. 16:31

Interpellation om regeringens försummelser med att påverka i EU när det gäller restaureringsförordningen

Gruppanförandet hållet av ledamot Anders Norrback.
09.11.2022 kl. 14:50

Försörjningsberedskapsredogörelsen

Gruppanförande hållet av ledamot Veronica Rehn-Kivi
19.10.2022 kl. 17:00

Klimatplanen för markanvändningssektorn

Gruppanförande hållet av ledamot Anders Norrback.
19.10.2022 kl. 15:41

Klimat och energistrategin – en långsiktig klimatpolitisk plan

Gruppanförande 13.10.2022 hållet av ledamot Mikko Ollikainen.
13.10.2022 kl. 15:00

Interpellation om energimarknadens funktion, elpriset och regeringens Fortum-politik

Gruppanförandet hållet av ledamot Joakim Strand.
05.10.2022 kl. 15:00

Interpellation om situationen inom äldreomsorgen och om krisen inom hälsovårdstjänsterna

Gruppanförandet hållet av ledamot Rehn-Kivi
28.09.2022 kl. 15:00