Svar på skriftligt spörsmål om begränsning av närvarorätt vid förlossningar under coronaepidemin

08.05.2020 kl. 09:37
Riksdagsledamot Sandra Bergqvist har inlämnat till minister Krista Kiuru ett skriftligt spörsmål: Hur ska alla föderskor garanteras ett tillräckligt stöd på jämlika grunder innan förlossningen
och efter förlossningen även under coronaepidemin, och
Hur garanteras föräldrarnas likvärdiga rätt att träffa det nyfödda barnet?

Som svar på detta spörsmål anför jag följande:


Coronavirusepidemin har tvingat även arrangörerna av hälsovårdstjänster till undantagsåtgärder för att stoppa spridningen av epidemin. Kommunernas skyldighet att ordna social- och hälsovårdstjänster kvarstår dock även i undantagsförhållanden. Därför ska mödrarådgivningens verksamhet inte begränsas under epidemin, då man där stöder föräldrarna och dryftar förlossningsrelaterade
frågor både före och efter förlossningen. Personalen på rådgivningscentralen har möjlighet att diskutera med föräldrarna och vid behov hänvisa dem även till annat stöd.
På grund av epidemin har åtgärder vidtagits inom hälsovården för att minska antalet kontakter och därmed undvika smittor. Därför har till exempel  förlossningsförberedelse i grupp flyttats över
till nätet.


Säkerheten för såväl föderskan som för barnet som ska födas utgör förlossningsverksamhetens primära mål även vid en epidemi. Trots att arrangörerna av hälsovårdstjänster har begränsat stödpersonens närvaro på sjukhuset till endast förlossningen, har samtidigt sjukhusen utökat stödverksamheten på BB-vårdavdelningen samt efter att modern och barnet hemförlovats. Under epidemitiden
strävar man också efter att hemförlova mödrar och barn så snabbt som möjligt efter förlossningen, om det bara är möjligt med tanke på moderns och barnets hälsa. På så sätt strävar man efter att minimera den olägenhet som orsakas av att familjerna är åtskilda.


Helsingfors 5.5.2020


Familje- och omsorgsminister Krista Kiuru

Sandra Bergqvist

Gruppanföranden

Statsrådets redogörelse till riksdagen om Senatkoncernen och statens verksamhetslokalförvaltning

Gruppanförandet hållet av ledamot Mikko Ollikainen.
16.11.2022 kl. 15:00

Redogörelsen om digitala kompassen

Gruppanförande hållet av ledamot Anders Norrback.
16.11.2022 kl. 16:31

Interpellation om regeringens försummelser med att påverka i EU när det gäller restaureringsförordningen

Gruppanförandet hållet av ledamot Anders Norrback.
09.11.2022 kl. 14:50

Försörjningsberedskapsredogörelsen

Gruppanförande hållet av ledamot Veronica Rehn-Kivi
19.10.2022 kl. 17:00

Klimatplanen för markanvändningssektorn

Gruppanförande hållet av ledamot Anders Norrback.
19.10.2022 kl. 15:41

Klimat och energistrategin – en långsiktig klimatpolitisk plan

Gruppanförande 13.10.2022 hållet av ledamot Mikko Ollikainen.
13.10.2022 kl. 15:00

Interpellation om energimarknadens funktion, elpriset och regeringens Fortum-politik

Gruppanförandet hållet av ledamot Joakim Strand.
05.10.2022 kl. 15:00