Elektrifieringen av Hangö-Hyvinge-banan

26.02.2016 kl. 13:52
ledamöterna Adlercreutz och Blomqvist inlämnat skriftligt spörsmål

Till riksdagens talman

 

Ett fungerande nätverk av vägar och järnvägar är en grundläggande förutsättning för att företag ska kunna verka, handeln löpa och Finlands ska få tillväxt i ekonomin. Ett behövligt projekt som skulle ge samhällsekonomisk nytta är elektrifieringen av Hangö-Hyvinge-banan. För Hangö hamn skulle det här vara en livsviktig investering, en investering som även skulle föra med sig positiva effekter för hela regionen.

 

Hangö hamn är Finlands femte största hamn, den sydligaste hamnen och har den kortaste vägen till Centraleuropa.  Hangö hamn har aldrig tidigare haft så livlig trafik som nu. Mer än fyra miljoner ton gods fraktades via hamnen under år 2015. Tillväxten beror det bland annat på att trafiken till Tyskland och Estland har ökat, en ny rutt till Polen har också öppnats i början av 2016. Hamnens kapacitet utnyttjas för tillfället till fullo och hamnen kommer att utvidga för att kunna öka verksamheten.

 

En elektrifiering av Hangö-Hyvinge banan möjliggör en utökad användning av Hangö hamn samtidigt som det också minskar utsläppen från tågtrafiken och skulle även kunna vara en katalysator för näringslivet i området runtomkring. Hangö-Hyvinge-banavsnittet är det enda banavsnittet i södra Finland som inte elektrifierats. En elektrifiering av banan är väl motiverad med bland annat tanke på svaveldirektivet som trädde i kraft 1.1.2015 som höjde kostnaderna för sjötransporter. Ett utökat nyttjande av den skulle dels sänka transportkostnaderna och dels också sänka de extra utgifter som svaveldirektivet medför.

 

För ett år sedan beslöt dåvarande regeringen att ge tre miljoner euro i understöd för att påbörja förbättringen av banan. Nu har dock Trafikverket antytt att arbetet inte kommer att komma igång, trots att planen för hur elektrifieringen av Hangö-Hyvinge-banan skulle gå till är så gott som klar och förväntas vinna laga kraft inom de närmaste månaderna. Effektiv frakt av gods hämmas rejält ifall vi upprätthåller flaskhalsar på våra tågbanor.

 

 

Med hänvisning till det som anförs ovan får vi i den ordning 27 § riksdagens arbetsordning föreskriver ställa följande spörsmål till den minister som saken gäller:

 

Vad tänker regeringen göra för att utvecklingen av näringslivet och effektiv frakt av gods inte ska hämmas av flaskhalsar på våra tågbanor?

Med vilken tidtabell tänker regeringen framskrida med elektrifieringen av Hangö-Hyvinge-banan?

Anders Adlercreutz och Thomas Blomqvist

Gruppanföranden

Interpellation om minister Rydmans ställning

Gruppanförande hållet av ledamot Otto Andersson,
20.06.2024 kl. 12:41

Responsdebatt om statsrådets redogörelse om planen för de offentliga finanserna för 2025–2028

Gruppanförande framfört av riksdagsledamot Henrik Wickström.
12.06.2024 kl. 15:00

Interpellation om regeringens miljö- och klimatpolitik

Gruppanförande hållet av ledamot Mikko Ollikainen.
05.06.2024 kl. 15:00

Interpellation om regeringens finanspolitik 

Gruppanförande hållet av ledamot Henrik Wickström.
15.05.2024 kl. 15:00

Statsrådets redogörelse om planen för de offentliga finanserna 2025–2028

Gruppanförandet under remissdebatten framfördes av ledamot Otto Andersson.
07.05.2024 kl. 15:00

Interpellation om sjukhusnätverket

Gruppanförandet hållet av ledamot Henrik Wickström.
23.04.2024 kl. 15:03

Aktualitetsdebatt om skolfred och skoltrygghet      

Gruppanförande hållet av ledamot Ollikainen.
17.04.2024 kl. 14:59