Utrikesminister Soinis svar på skriftligt spörsmål av riksdagsledamot Eva Biaudet.

12.02.2016 kl. 14:10
Svar på skriftligt spörsmål om Finlands åtgärder för att i FN skapas system för anmälningar av sexuella övergrepp mot kvinnor och barn så att förövare mer effektivt kan ställas tills svars även då brotten sker i FN:s verksamhet

Till riksdagens talman

I det syfte som anges i 27 § i riksdagens arbetsordning har Ni, Ärade talman, till den minister som saken gäller översänt följande skriftliga spörsmål SS 416/2015 rd undertecknat av riksdagsledamot Eva Biaudet /sv:

Vad tänker Finland göra för att man inom FN skall få ett fungerande system där visselblåsare får både stöd och gehör ifall en person lyfter fram interna felhandlingar och kan vi vara säkra på att Finland – som ansöker om medlemskap i människorättsrådet – varken nu eller i framtiden tystar kritik mot FN-organisationen eller dess operationer, i fall av sexuella övergrepp mot kvinnor och barn, för att riskera att inte bli invald samt kommer Finland att idka samarbete med de andra kandidatländerna (t.ex. Luxemburg och Australien) för att skapa processer för att utreda dylika anmälningar om övergrepp utan att anmälaren äventyrar sin ställning och som leder till att förövarna rättsligt ställs till svars?

 

Som svar på detta spörsmål anför jag följande:

Finland har agerat aktivt och initiativrikt för att förhindra sexuellt utnyttjande och säkerställa ansvarsskyldighet. Vi fortsätter konsekvent på samma linje. FN-sekretariatets etiska byrå (Ethics Office) svarar för skydd av FN:s personal mot straff då dessa avslöjar missbruk inom FN-systemet enligt FN:s interna anvisningar, inklusive FN:s generalsekreterares

officiella meddelande ST/SGB/2005/21. FN-sekretariatet uppdaterar som bäst anvisningarna.

FN:s generalsekreterare tillsatte i juni 2015 en självständig expertpanel som granskade hur FN behandlade de sexuella övergrepp som skett i Centralafrikanska republiken. Panelen gav sin rapport och sina rekommendationer i december 2015 (Report of an Independent Review on Sexual Exploitation and Abuse by International Peacekeeping Forces in the Central African ReSvar på skriftligt spörsmål SSS 416/2015 rd

public). Enligt expertpanelens bedömning agerade Anders Kompass, som tjänstgör vid kontoret för FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter (OHCHR), enligt OHCHR:s mandat då han överlämnade FN:s interna rapport om franska truppers misstänkta sexuella övergrepp i Centralafrikanska republiken. En av expertpanelens rekommendationer handlar även om att förbättra samarbetet mellan FN:s personal samt deltagande i processer som gäller ansvarsskyldighet.

FN:s generalsekreterare har uttryckt sitt åtagande att behandla expertpanelens rekommendationer. Finland betonar att alla former av sexuellt utnyttjande är ett brott. Förbudet som gäller sexuellt utnyttjande ska ingå i uppförandekodexar för krishanteringsoperationer och valobservatörsmissioner,

och uppförandekodexarna ska förebygga utnyttjande så effektivt som möjligt. Finland stöder kraftigt nya starkare konkreta åtgärder för att förebygga sexuellt utnyttjande, ingripa i övergreppsfall och stödja offren. Finland strävar efter att på internationell nivå främja att straffrättsligt ansvar ska uppfyllas vid sexuellt utnyttjande. Fallen ska behandlas snabbt då de kommer fram, vare sig det är fråga om FN:s fältoperation eller andra internationella trupper som agerar med FN:s mandat. Extra uppmärksamhet krävs särskilt i fråga om FN:s civilpersonal och underleverantörer.

Till Finlands etablerade utrikespolitiska linje hör arbete mot sexuellt utnyttjande samt framhävande av ansvarsskyldighet. Respekt för de mänskliga rättigheterna, vilket omfattar arbete

mot sexuellt utnyttjande samt att framhäva ansvarsskyldighet, är en central utgångspunkt även med tanke på Finlands kandidatur till FN:s människorättsråd samt i förberedelserna inför detta också i samarbete med de övriga kandidatländerna.

För 15-årsgranskningen av FN:s säkerhetsråds resolution 1325 (Kvinnor, fred och säkerhet) i fjol utarbetades en s.k. Global Study (Preventing conflict, transforming justice, securing the peace). I rapporten lyfts särskilt fram vikten av de åtgärder som syftar till att avlägsna straffriheten i anknytning till sexuellt utnyttjande samt till att hjälpa offer för sexuellt utnyttjande. Även panelen på hög nivå som undersökt fredsbevarande operationer (High-level Independent Panel on UN Peace Operations) gav i juni 2015 starka rekommendationer för utrotande av sexuellt utnyttjande.

Förutom rekommendationerna som gavs av panelen för fredsbevarande operationer samt i FN:s generalsekreterares årsrapport som gäller sexuellt utnyttjande framförs i Global Study att FN ska genomföra en oberoende undersökning om hur FN och dess medlemsstater behandlar påståenden om sexuellt utnyttjande, inklusive fall där man misslyckats med att ställa de skyldiga till svars. Dessutom framförs att FN och medlemsstaterna ska överväga att inrätta en internationell

domstol (tribunal) som skulle ha befogenhet att behandla såväl FN-personal som alla fredsbevararkategorier. Enligt rapporten bör man även förbättra reglerna och tillsyn gällande

personalens verksamhet hos FN:s underleverantörer.

Expertpanelen som behandlade FN:s agerande  utnyttjandefallen i Centralafrikanska republiken

gav även andra rekommendationer. Enligt panelen bör FN reagera på alla fall av sexuellt utnyttjande som FN får kännedom om – oberoende av om det är fråga om FN:s fältoperation eller andra trupper som agerar med mandat av FN:s säkerhetsråd. Expertpanelen rekommenderar

bland annat även att rapportering och anvisningar gällande sexuellt utnyttjande ska flyttas till kontoret för FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter (OHCHR).

Enligt ett beslut av FN:s generalförsamling ska generalsekreteraren ännu ge sin egen bedömning om de åtgärder som förutsetts enligt den självständiga expertpanelens rapport.

För närvarande behandlas på utrikesministeriet rekommendationerna för ovan nämnda granskningar och man strävar efter att identifiera nya åtgärder, genom vilka behandlingen av fall som gäller sexuellt utnyttjande kan effektiviseras inom FN samt säkerställa att de som gjort sig

skyldiga till utnyttjande bestraffas.

Finland har agerat aktivt för att göra frågan synligare. Centrala referensgrupper i vår verksamhet är Europeiska unionen, de nordiska länderna samt övriga likasinnade länder. Finland har varit aktiv i New York i en vängrupp som har lyft fram händelserna i Centralafrikanska republiken,

inklusive fallet Anders Kompass, samt påverkat FN-sekretariatet (på vice generalsekreterarnivå), för att detta enstaka fall ska få en rättvis behandling och att systemet ska påverkas på en allmän nivå genom korrigerande åtgärder. Förutom den ovan nämnda expertpanelens bedömning

befriade även FN:s byrå för internrevision (OIOS) Kompass från misstankar i början av 2016. Redan tidigare i maj 2015 konstaterade FN:s interna tvistedomstol att avstängningen av

Kompass från sin tjänst stred mot FN:s regler, och han kunde återvända till sin tjänst. På sommaren 2015 faciliterade Finland en resolution om s.k. övergripande teman som förhandlades i FN:s kommitté för administrativa och budgetära frågor, och i samband med detta behandlades

ärendet.

Finland har tagit upp sexuellt utnyttjande i flera inlägg, bland annat i FN:s generalförsamling under en fredsbevararmiddag där Finland, Uruguay, Rwanda och Indonesien var värdar samt under en tillställning som ordnades under ledning av generalsekreteraren och som handlade om sexuellt utnyttjande. När rapporten från den självständiga expertpanelen som tillsattes av generalsekreteraren

och som granskade fallet i Centralafrikanska republiken publicerades i december 2015, var Finland tillsammans med Mexiko värd för mötet som gällde rapporten.

Finland strävar systematiskt efter att uppmuntra FN till att lyfta fram alla de fall som kommer till dess kännedom samt att utifrån sitt mandat bestämt ingripa i dem. Finland lyfte även fram frågan då undergeneralsekreterare på avdelningen för fredsbevarande operationer Hervé Ladsous

besökte Finland den 14 januari 2016.

 

Helsingfors 12.2.2016.

Utrikesminister Timo Soini

Eva Biaudet

Gruppanföranden

Statsrådets redogörelse om behoven att reformera integrationsfrämjandet

Gruppanförande 15.9.2021. Anförandet framfördes av ledamot Sandra Bergqvist.
15.09.2021 kl. 15:30

Den utvecklingspolitiska redogörelsen för de kommande valperioderna 

Gruppanförande 14.9.2021 hållet av ledamot Eva Biaudet.
14.09.2021 kl. 15:00

Statsrådets redogörelse om den riksomfattande trafiksystemplanen för 2021–2032

Gruppanförande hållet av ledamot Mikko Ollikainen.
01.07.2021 kl. 11:00

Planen för de offentliga finanserna

Responsdebatt 28.6.2021 där gruppanförandet hölls av ledamot Veronica Rehn-Kivi.
28.06.2021 kl. 15:00

Statsrådets utrikes- och säkerhetspolitiska redogörelse, responsdebatt

Gruppanförande hållet av ledamot Joakim Strand.
09.06.2021 kl. 15:00

Interpellation om reformen av social- och hälsovårdstjänsterna

Gruppanförande 1.6.2021 hållet av ledamot Veronica Rehn-Kivi.
01.06.2021 kl. 15:00

Statsrådets redogörelse om den riksomfattande trafikplanen 2021-2032

Gruppanförande hållet av ledamot Sandra Bergqvist.
26.05.2021 kl. 15:00