Svar på skriftligt spörsmål om garanterande av akutsjukvård i hela landet

11.12.2015 kl. 10:56
Svar till spörsmål inlämnat av ledamot Henriksson gällande regeringens avsikter att garantera jämlik akutsjukvård i hela landet.

Till riksdagens talman

I det syfte som anges i 27 § i riksdagens arbetsordning har Ni, Ärade talman, till den minister som saken gäller översänt följande skriftliga spörsmål SS 266/2015 rd undertecknat av riksdagsledamot Anna-Maja Henriksson /sv m.fl.:

Vad ämnar regeringen göra för att följa upp justitieombudsmannens beslut och garantera jämlik akutsjukvård i hela landet?

Som svar på detta spörsmål anför jag följande:

Enligt hälso- och sjukvårdslagen ska kommunen ordna sjukvårdstjänster för dem som bor i kommunen.

En samkommun för ett sjukvårdsdistrikt ansvarar inom sitt område för samordningen av tjänsterna inom den specialiserade sjukvården i enlighet med befolkningens och primärvårdens behov.

Enligt lagen ska samkommunen för ett sjukvårdsdistrikt organisera den prehospitala akutsjukvården inom sitt område. Vården ska planeras och genomföras i samarbete med de

verksamhetsställen inom hälso- och sjukvården som håller jour så att de tillsammans bildar en regionalt sett funktionell helhet. Samkommunen fattar beslut om servicenivån för den

prehospitala akutsjukvården. I beslutet om servicenivån fastställs hur den prehospitala akutsjukvården ska organiseras, serviceinnehållet, vilken utbildning den personal som deltar i vården ska ha, målen för insatstiden och andra omständigheter som är nödvändiga med tanke på

vårdens organisering inom samkommunen. Vårdinnehållet ska i beslutet om servicenivån definieras så, att vården är effektiv och ändamålsenlig och att man beaktar situationer där verksamheten är utsatt för hög belastning.

Enligt hälso- och sjukvårdslagen ska samkommunerna för sjukvårdsdistrikten inom ett specialupptagningsområde i ett avtal om ordnande av specialiserad sjukvård komma överens om hur uppgifterna vid centraler för prehospital akutsjukvård ska organiseras. Den prehospitala akutsjukvårdens uppgift är bland annat att ansvara för jouren för prehospital akutsjukvård med tjänstgörande läkare inom sitt område och planera och besluta om läkarhelikopterverksamheten

inom det egna specialupptagningsområdet. Enligt förordningen ska den prehospitala akutsjukvården samordna verksamheten inom den prehospitala akutsjukvården i

sjukvårdsdistrikten inom sitt område och ge anvisningar som gäller den med beaktande av regionala särdrag såsom språk och geografiska förhållanden. Universitetssjukvårdsdistrikten har grundat ett icke-vinstdrivande bolag som administrerar läkarhelikopterverksamheten i syfte att förenhetliga verksamheten.

Vid grundande av bolag som administrerar läkarhelikopterverksamhet gjordes en omfattande

utredning om var enheterna ska placeras, för att bästa möjliga tillgänglighet och nytta av verksamheten ska uppnås ur befolkningens synvinkel. Med sex fungerande helikoptrar ligger områdena som hamnar i skuggan i stor utsträckning i Österbotten och Sydöstra Finland. En jämnare tillgänglighet hade förutsatt åtta läkarhelikoptrar.

Flygverksamheten i bolaget som ansvarar för förvaltningen av läkarhelikopterverksamheten får ett stöd från statsbudgeten på cirka 30 miljoner euro. Sjukvårdsdistrikten ansvarar för

verksamhetens medicinska kostnader såsom läkarnas lönekostnader och läkemedlen samt utrustning. Ibruktagandet av två ytterligare helikoptrar förutsätter en tilläggsfinansiering på cirka 12 miljoner euro.

Efter att hälsovårdslagen trädde i kraft ökade sjukvårdsdistrikten verksamheten inom den prehospitala akutsjukvården. Enligt kommunförbundets utredning ökade den prehospitala akutsjukvårdens kostnader med 9,7 procent mellan åren 2013 och 2014. Den största delen av kostnaderna utgörs av de prehospitala akutsjukvårdsenheterna som rör sig med ambulans och av

dessa finns cirka 500 i vårt land. Kostnaderna per invånare var vanligen högre inom de områden där läkarhelikoptrarnas tillgänglighet var sämst. Detta kan ses bland annat i Vasa, SydÖsterbottens och Södra Karelens sjukvårdsdistrikt. Inom dessa områden har sjukvårdsdistriktet ersatt den bristande läkarhelikopterverksamheten genom att utveckla en mer täckande prehospital akutsjukvård som sker genom ambulans. Enligt lagen ska centralerna för prehospital akutsjukvård som ansvarar för den prehospitala

akutsjukvården inom sjukvårdsdistrikten och universitetssjukvårdsdistrikten samordna verksamheten. Då kan de regionala förhållandena och behoven beaktas på bästa sätt. I reformen av social- och hälsovårdslagstiftningen strävas att fortsättningsvis förbättra helheten av den

prehospitala akutsjukvården som en del av social- och hälsovård.

Helsingfors 17.11.2015

Familje- och omsorgsminister Juha Rehula

Anna-Maja Henriksson

Gruppanföranden

Interpellation om minister Rydmans ställning

Gruppanförande hållet av ledamot Otto Andersson,
20.06.2024 kl. 12:41

Responsdebatt om statsrådets redogörelse om planen för de offentliga finanserna för 2025–2028

Gruppanförande framfört av riksdagsledamot Henrik Wickström.
12.06.2024 kl. 15:00

Interpellation om regeringens miljö- och klimatpolitik

Gruppanförande hållet av ledamot Mikko Ollikainen.
05.06.2024 kl. 15:00

Interpellation om regeringens finanspolitik 

Gruppanförande hållet av ledamot Henrik Wickström.
15.05.2024 kl. 15:00

Statsrådets redogörelse om planen för de offentliga finanserna 2025–2028

Gruppanförandet under remissdebatten framfördes av ledamot Otto Andersson.
07.05.2024 kl. 15:00

Interpellation om sjukhusnätverket

Gruppanförandet hållet av ledamot Henrik Wickström.
23.04.2024 kl. 15:03

Aktualitetsdebatt om skolfred och skoltrygghet      

Gruppanförande hållet av ledamot Ollikainen.
17.04.2024 kl. 14:59