Garanterande av akutsjukvård i landet

22.10.2015 kl. 16:42
Anna-Maja Henriksson första undertecknaren av skriftligt spörsmål.

SKRIFTLIGT SPÖRSMÅL

Garanterande av akutsjukvård i landet

Till riksdagens talman

 

Under fjolåret lämnades det till justitieombudsmannen in ett klagomål om den orättvisa fördelningen av räddningshelikoptrar i Finland. Klagomålet lyfter fram att tillgången till akutläkare för nödställda patienter inte är lika i alla delar av Finland. Klagan tog fram att det finns områden som täcks av till och med tre räddningshelikoptrars upptagningsområden, medan andra inte täcks av några upptagningsområden överhuvudtaget.

 

Justitieombudsman Petri Jääskeläinen har utrett situationen i landet och ger personen som skickat in klagan rätt i sin sak. Justitieombudsmannen konstaterat att situationen inte är jämlik i landet. Hans beslut bygger på lagtolkningar, bland annat grundlagens jämlikhetsstadgande. Justitie-ombudsmannen har konstaterat att de akuta behoven åtminstone finns i Österbotten och sydöstra Finland. Han anser det vara viktigt när man ordnar prehospitala akutsjukvårdstjänster att man sörjer för en jämlik tillgänglighet till läkarhelikoptrar i olika delar av landet.

 

En fungerande sjuk- och hälsovård är en av grunderna för vårt välfärdssamhälle. Vi ska kunna lita på att vi och våra nära ska får passande form av vård den dagen vi behöver den. Det gäller speciellt i akuta fall där tillgången till rätt vård kan handla om någon minuts spelrum som i sin tur påverkar utfallet för en individs eventuella fortsatta liv.

 

Patienter bör behandlas lika oberoende på var de är bosatta och särskild oro väcker sjukvården i Österbotten och sydöstra Finland då framtiden i och med social- och hälsovårdsreformen är synnerligen osäker. Helikoptrarna kommer att bli allt viktigare i och med att regeringen verkar planera en minskning av de jourhavande sjukhusen. Denna utveckling är inte hållbar. Det finns många öppna frågor då det gäller vårdreformen. Akutvården samt var ambulanser och helikoptrar är placerade är bara en av dem, men den är desto viktigare då akuta sjukdomsfall inte går att förutspå. Beslutet om akutvårdens och räddningshelikoptrarnas jämlika fördelning i landet får inte enbart bli liggande som ett konstaterande från justitieombudsmannen.

 

Med hänvisning till det som anförs ovan får jag i den ordning 27 § riksdagens arbetsordning föreskriver ställa följande spörsmål till den minister som saken gäller:

 

Vad ämnar regeringen göra för att följa upp justitieombudsmannens beslut och garantera en jämlik akutsjukvård i hela landet?

 

Helsingfors den 22 oktober 2015

Anna-Maja Henriksson /sv

Carl Haglund

Mats Nylund

Joakim Strand

Thomas Blomqvist

Mikaela Nylander

Anna-Maja Henriksson

Gruppanföranden

Svar till regeringssonderare Orpo

18.04.2023 kl. 12:16

Interpellation om skuldsättningen inom den offentliga ekonomin

Gruppanförande 8.2.2023, Sandra Bergqvist, Svenska riksdagsgruppen
08.02.2023 kl. 14:58

Statsrådets framtidsredogörelse, Utblick över kommande generationers Finland

Gruppanförandet hållet av Framtidsutskottets ordförande, ledamot Joakim Strand.
24.01.2023 kl. 15:00

Interpellation om bekämpning av ungdoms- och gatugängskriminalitet genom migrations- och kriminalpolitiska åtgärder

Gruppanförande hållet av ledamot Sandra Bergqvist.
19.12.2022 kl. 11:00

Responsdebatt för budgeten 2023

Gruppanförhandet hållet av ledamot Veronica Rehn-Kivi
14.12.2022 kl. 11:00

Statsrådets redogörelse om rättsvården

Gruppanförande 1.12.2022, Eva Biaudet, Svenska riksdagsgruppen
01.12.2022 kl. 18:00