Orpon hallituksen hallitusohjelma

21.06.2023 klo 14:00
Ryhmäpuheenvuoro, Otto Andersson, Ruotsalainen eduskuntaryhmä 21.6.2023

Arvoisa puhemies,

On harvinaista, että uusi hallitus saa aloittaa työnsä tilanteessa, jossa työllisyysaste on ennätyksellisen korkea ja tiedossa on useita suunniteltuja investointeja. Ruotsalainen eduskuntaryhmä ja Ruotsalainen kansanpuolue ovat tyytyväisiä viime hallituskaudella tehdystä merkittävästä työstä, joka vei Suomea eteenpäin.

Meillä on kuitenkin myös haasteita ratkottavana. Suomi on velkaantunut jo pidemmän aikaa, useamman vaalikauden ajan. Jos jatkamme entiseen tapaan, Suomi ottaa velkaa 10 miljardia euroa vuodessa pelkästään maamme nykyisten menojen kattamiseksi. Ennen eduskuntavaaleja useimmat puolueet olivat yhtä mieltä siitä, että talouden sopeuttaminen on tarpeen.

Hallitus on ottanut tehtäväkseen tasapainottaa Suomen taloutta kuudella miljardilla eurolla. Tehtävä ei ole helppo. Me RKP:ssä haluamme tehdä selväksi, että Suomen on jatkossakin oltava pohjoismainen hyvinvointiyhteiskunta, joka huolehtii heikoimmistaan. Voidaksemme turvata hyvinvoinnin ja palvelut myös tulevaisuudessa, tarvitsemme vakaan talouden ja sopeutusta. Leikkauksilta olemme onnistuneet suojelemaan monia sektoreita, kuten koulun. Emme kuitenkaan kaikkia. Ja on selvää, että toimet tulevat koskettamaan monta ihmistä. Siksi jatkotyössä on tehtävä huolelliset vaikutustenarvioinnit sekä kohdistettuja tukitoimia heille, jotka niitä eniten tarvitsevat.

Arvoisa puhemies,

Suomi tarvitsee nyt kasvua. Tarvitsemme enemmän ihmisiä töihin ja enemmän menestyviä yrityksiä, jotta saamme enemmän verotuloja, joilla turvaamme hyvinvoinnin. Hallitus haluaa pitkällä aikavälillä nostaa työllisyysasteen 80 prosenttiin. Me kannustamme investointeihin, teemme kunnianhimoista teollisuuspolitiikkaa ja turvaamme Suomen kilpailukyvyn.

Mikä on Suomen kasvun suurin este? Kysykää elinkeinoelämän keskusliitolta, kysykää meidän yrittäjiltämme tai maamme eturivin taloustieteilijöiltä. Vastaus on silti sama; pula osaavasta työvoimasta.

Me RKP:ssä emme näe, että lisääntynyt työperäinen maahanmuutto olisi pelkkä vaihtoehto, vaan me näemme sen täysin välttämättömänä. Siksi olemme hyvin tyytyväisiä siihen, että hallitus nyt vauhdittaa työperäistä maahanmuuttoa muun muassa nopeuttamalla lupamenettelyjä ja ulkomaisten tutkintojen tunnustamisia. Tämän lisäksi Suomeen on helpompi jäädä opintojen valmistumisen jälkeen.

Meidän tulee myös nykyaikaistaa työmarkkinoita ja hallitus tekee merkittäviä työmarkkinauudistuksia, jotka helpottavat yritysten mahdollisuuksia palkata. Kyse on uudistuksista, jotka on tehty Ruotsissa ja Saksassa vuosikymmeniä sitten, ja jotka ovat rakentaneet pohjan maiden taloudelliselle menestykselle. Erityisen tärkeää on, että paikallinen sopiminen nyt sallitaan myös järjestäytymättömille yrityksille. Tätä RKP on esittänyt jo pitkään. Tasa-arvoa parannetaan monilla tasoilla, ja työelämässä jatketaan esimerkiksi samapalkkaisuusohjelmaa.

Työnteon on aina oltava kannattavaa. Siksi hallitus alentaa erityisesti pieni- ja keskituloisten tuloverotusta ja uudistamme samalla ansiosidonnaista työttömyysturvaa. RKP:n aloitteesta valmistelemme verokannustimia, joilla kannustetaan työhaluisia eläkeläisiä jatkamaan työelämässä.

Arvoisa puhemies,

Sivistyspuolue RKP iloitsee päätöksestä vahvistaa peruskoulua kahdella sadalla miljoonalla eurolla. Korkealaatuinen peruskoulu on paras tae nuorten yhdenvertaisille mahdollisuuksille elämässä.

Nyt peruskouluille ja niiden oppilaille ja opettajille on annettava työrauha. Opettajien on nyt saatava keskittyä enemmän opettamiseen. Vähemmän hallinnointiin ja dokumentointiin. Vuosiviikkotuntien määrän lisääminen opetussuunnitelmaa laajentamatta parantaa oppilaiden mahdollisuuksia vahvistaa perustietojaan. Kaikkien peruskoulunsa päättävien oppilaiden tulee osata lukea, kirjoittaa ja laskea. Yksikään oppilas ei saa jäädä kelkasta.

Arvoisa puhemies,

Yksi hallituksen tärkeä tehtävä on parantaa sosiaali- ja terveydenhuollon saatavuutta. Siksi hallitus sijoittaa nyt yli 300 miljoonaa euroa perusterveydenhuollon hoitojonojen purkamiseen. Haluamme käyttää kaikkia hoitoalan toimijoita. Tarvitsemme julkista, yksityistä ja kolmatta sektoria. Me panostamme palveluseteleiden käyttöön.

Hallitus edistää psyykkistä hyvinvointia panostamalla mielenterveyspalveluihin ja kehittämällä nuorille matalan kynnyksen palveluja. Ja vihdoin toteutamme terapiatakuun lapsille ja nuorille. Osa psykoterapiakoulutuksesta tehdään maksuttomaksi, helpottaaksemme pulaa psykoterapeuteista.

Samalla on tärkeää muistaa, meillä ei ole hoivaa ja hoitoa ilman hyvinvoivaa henkilöstä. Henkilöstöpulaa tullaan helpottamaan lisäämällä molemmilla kansalliskielillä tarjottavia aloituspaikkoja hoitoalan koulutuksiin ja kelpoisuusvaatimuksia pohtimalla ja hoitoalan työnjakoa tarkistamalla. Tätä RKP on esittänyt jo pitkään.

Me RKP:ssä olemme erityisen tyytyväisiä siihen, että lapsiin ja nuoriin panostetaan monin tavoin, esimerkiksi harrastusseteleillä ja korottamalla lapsilisiä. Se, että tässä hallituksessa on ministeri, jonka nimenomaisena tehtävänä on tehdä töitä lasten ja nuorten parhaaksi, on selkeä viesti. Lisäksi hallitus keskittyy tulevina vuosina liikuntaan ja aktiiviseen elämäntapaan, mikä hyödyttää kansanterveyttä ja hyvinvointia.

Arvoisa puhemies,

Hallituksen viesti on selkeä – pidämme aktiivilla toimilla kiinni ilmastolain tavoitteista. Suomen tulee olla hiilineutraali vuonna 2035. Edistämme vihreää siirtymää ja cleantech-investointeja muun muassa tekemällä lupamenettelyistä ketterämpiä. Hallitus sitoutuu myös tieteeseen, kehitykseen ja innovaatioihin tehtäviin panostuksiin nostamalla valtion rahoitusosuuden neljään prosenttiin Suomen bruttokansantuotteesta vuoteen 2030 mennessä.

Jatkamme työtä Suomen energiaomavaraisuuden vahvistamiseksi erityisesti puhtaan energian osalta. Myös siksi, että olisimme riippumattomia venäläisestä energiasta.

Kotimainen maataloutemme on pitkään kärsinyt kannattavuuskriisistä, joka on nyt akuutti. Hallitus suhtautuu tähän vakavasti ja tekee muutoksia kilpailu- ja muuhun lainsäädäntöön vahvistaakseen maanviljelijöiden asemaa.

Arvoisa puhemies,

RKP:lle on tärkeää, että Suomi on jatkossakin kansainvälisen yhteistyön aktiivinen ja uskottava osapuoli, että Suomi kunnioittaa ja noudattaa kansainvälisiä sopimuksia. Humanitaarisesta avusta leikataan, mutta täytämme edelleen kaikki velvoitteemme, ja toteutamme kaikki hankkeet, joihin olemme sitoutuneet. Lisäksi Suomi tukee edelleen vahvasti Ukrainaa, ja hallitus lisää Ukrainalle annettavaa tukea.

Suomen EU-politiikka on myös jatkossakin kunnianhimoista. Lisäksi olemme aktiivinen toimija Natossa. Kehitämme pohjoismaista yhteistyötä ja panostamme erityisesti Suomen ja Ruotsin välisiin suhteisiin, ehkä jopa enemmän kuin koskaan ennen. Työskentelemme määrätietoisesti sen eteen, että Ruotsista tulisi mahdollisimman pian Naton jäsen.

On täysin selvää, että hallitusohjelman kirjaukset humanitaarisestä maahanmuutosta ovat vaikeita RKP:lle. Maahanmuuttopoliittisissa lainvalmisteluissa on tärkeää noudattaa ihmisoikeussopimuksia ja perustuslakia. Ymmärrämme että moni kirjaus on huolestuttanut heitä, jotka eivät asu pysyvästi Suomessa. Teemme kaikkemme, jotta ratkaisut edistävät jokaisen ihmisoikeuksia. Kaikki ihmiset ovat samanarvoisia ja me teemme kaikkemme poistaaksemme eri ihmisryhmien välistä vastakkainasettelua maassamme.

RKP on tyytyväinen siihen, että uusi hallitus tekee vahvan ihmisoikeusteon uudistamalla saamelaiskäräjälain tiiviissä yhteistyössä Saamelaiskäräjien kanssa, vielä tämän vuoden puolella. Muutos on välttämätön saamelaisten oikeuksien turvaamiseksi alkuperäiskansana. Ja minä uskon, että moni oppositiossa toivottaa lakiehdotuksen tervetulleeksi.

Arvoisa puhemies,

Hallitusohjelmassa todetaan selkeästi ”kaksikielisyys on maallemme myönteinen vahvuus”. Suomen kaksikielisyys ja oikeus palveluihin molemmilla kansalliskielillä näkyy läpi hallitusohjelman. Riippumatta siitä onko kyse hoidosta, koulutuksesta tai muista palveluista, tämä hallitus ei työskentele ainoastaan ruotsinkielen aseman turvaamiseksi, vaan myös sen kehittämiseksi.

Myös Ahvenmaan maakunnan kanssa tehtävää hyvää yhteistyötä jatketaan. Hallitus muun muassa kehittää ja edistää itsehallintoa ja jatkaa Ahvenanmaa-strategian toimeenpanoa.

Arvoisa puhemies,

Ehdotus hallitusohjelmaksi sisältää monia RKP:lle tärkeitä kirjauksia, jotka vievät Suomea eteenpäin. Meidän kädenjälkemme näkyy ohjelmassa monella eri tavalla. Myös sellaisten asioiden kautta, joita voisi löytyä ohjelmasta, mutta ei nyt löydy. Me RKP:ssä olemme valmiita kantamaan vastuuta hyvinvointiyhteiskuntamme pelastamiseksi.

Ruotsalainen eduskuntaryhmä
RKP, Vaasan vaalipiiri
RKP, Uudenmaan vaalipiiri
RKP, Uudenmaan vaalipiiri
RKP, Varsinais-Suomen vaalipiiri
RKP, Helsingin vaalipiiri
RKP, Vaasan vaalipiiri
RKP, Vaasan vaalipiiri
RKP, Vaasan vaalipiiri
RKP, Uudenmaan vaalipiiri
Ahvenanmaan kansanedustaja, Ahvenanmaan maakunnan vaalipiiri