Statsrådets redogörelse om beredskap i EU:s stridsgrupp 1.1.–30.6.2024

15.11.2023 kl. 15:08
Gruppanförande hållet av ledamot Eva Biaudet.

Ärade talman,

För oss i SFP har arbetet för säkerhet och fred alltid varit viktigt. Vår säkerhet existerar inte i ett tomrum. Konflikter och krig både nära och fjärran rubbar även vår säkerhet och eskalerade konflikter kan ha oanade följder globalt. Ett starkt engagemang för fredsbevarande verksamhet har framför allt rent etiska och medmänskliga motiveringar. Världen kan inte enbart stilla följa med våld mot folkgrupper i militära konflikter eller alvarligt mänskligt lidande i humanitära kriser.

 

Stödet för FN:s fredsbevarande verksamhet likasom Natos krishantering har varit solitt. Finland har även deltagit i EU:s stridsgruppskoncept från början. Den parlamentariska krishanteringskommitténs rekommendationer för både den militära och den civila krishanteringsberedskapen, är en god grund även för framtida engagemang. Finland bör bland annat stärka helhetsperspektivet inom krishantering både nationellt och internationellt.

 

Ärade talman,

SFP vill ge vårt starka stöd för att stärka EU:s utrikes- och säkerhetspolitiska dimension och därmed även till att aktivt delta i EU:s militära krishantering. Vi förenar oss i redogörelsens syn på att det är viktigt att EU har en genuin beredskap att utnyttja sin snabbinsatsförmåga. Det är nödvändigt att reformera beslutsprocesser och öka den gemensamma finansieringen för att detta ansvar skall realiseras. På så sätt kan vi hjälpa i de kriser där behovet för stöd är stort, så som i evakueringsinsatserna i Afghanistan.

 

En anledning till att stridsgrupperna inte har utnyttjats är kostnaderna. De länder som är i beredskap står för huvuddelen av de potentiella insatskostnaderna. En omstrukturering av finansieringsmekanismen så att den ekonomiska bördan för EU:s militära krishantering fördelas jämnt mellan alla medlemsländer skulle ha en positiv effekt på stridsgruppernas användbarhet. Detta skulle öka solidariteten och göra det möjligt för EU att agera effektivare i krissituationer.

 

Ärade talman,

Det internationella samarbetet utvecklar även våra egna färdigheter men det stärker också vårt lands internationella roll för att åstadkomma mer effektiva och målinriktade krishanteringsinsatser. För närvarande pågår inga förberedelser inom EU kring utplacering av den Frankrike-ledda stridsgruppen, under beredskapsperioden. Samtidigt har Rysslands brutala angreppskrig på Ukraina visat att vi behöver vara beredda även på att militära konflikter och mänskliga kriser kan uppstå även i Europas nära omgivning.

 

Tack.

Gruppanföranden

Interpellation om minister Rydmans ställning

Gruppanförande hållet av ledamot Otto Andersson,
20.06.2024 kl. 12:41

Responsdebatt om statsrådets redogörelse om planen för de offentliga finanserna för 2025–2028

Gruppanförande framfört av riksdagsledamot Henrik Wickström.
12.06.2024 kl. 15:00

Interpellation om regeringens miljö- och klimatpolitik

Gruppanförande hållet av ledamot Mikko Ollikainen.
05.06.2024 kl. 15:00

Interpellation om regeringens finanspolitik 

Gruppanförande hållet av ledamot Henrik Wickström.
15.05.2024 kl. 15:00

Statsrådets redogörelse om planen för de offentliga finanserna 2025–2028

Gruppanförandet under remissdebatten framfördes av ledamot Otto Andersson.
07.05.2024 kl. 15:00

Interpellation om sjukhusnätverket

Gruppanförandet hållet av ledamot Henrik Wickström.
23.04.2024 kl. 15:03

Aktualitetsdebatt om skolfred och skoltrygghet      

Gruppanförande hållet av ledamot Ollikainen.
17.04.2024 kl. 14:59