Planen för de offentliga finanserna 2023-2026

15.06.2022 kl. 15:00
Gruppanförandet hölls av ledamot Bergqvist

Ärade talman, valperiodens sista plan för de offentliga finanserna präglas av att vårt samhälle har påverkats av oförutsedda externa chocker. För det första ändrades vårt säkerhetspolitiska läge den 24:e februari. För det andra har eftersviterna av en pandemi på flera sätt lämnat sina spår i ekonomin, med bland annat en stigande priser. Tack vare regeringens starka handlingsförmåga har vi nu framför oss ett historiskt paket med stark fokus på säkerhet och beredskap, utan att glömma satsningar för ett livskraftigare Finland så som satsningar i grön omställning, forskning, vetenskap och utbildning. Det är satsningar som kommer att bära frukt även i längden.

 

Ärade talman, sättet hur vi ser på säkerhet och stabilitet har förändrats efter Rysslands brutala anfall i Ukraina. Den 17:e maj fattade riksdagen med klar majoritet beslut om att Finland ansöker om medlemskap i försvarsalliansen Nato. Det är ett historiskt beslut som på lång sikt maximerar Finlands, Nordens och Östersjöns säkerhet. Svenska riksdagsgruppen och SFP är mycket nöjda över det beslutet.

 

Ärade talman, Svenska riksdagsgruppen vill att vårt samhälle är sporrande, att Finland utgör en attraktiv investeringsmiljö och att våra företag ska ha de bästa förutsättningarna att verka och fatta långsiktiga investeringsbeslut. Det ska även vara lockande att investera i forskning eftersom det är enbart så vi hittar nya teknologier, morgondagens lösningar och skapar välfärd. Alla riksdagsgrupper har bundit sig till att Finland har som mål att fram till år 2030 höja forsknings- och utvecklingsutgifterna till 4 procent i förhållande till vårt BNP. Det är ett ambitiöst mål som kräver målmedvetna beslut. Regeringens beslut att höja statens forsknings-och utvecklingsfinansiering nästa år med 350 miljoner euro och införandet av ett skatteavdrag för små-och medelstora företag styr oss tydligt mot det gemensamma målet, vilket är välkommet. Vi är på rätt väg.

 

Ärade talman, det lönar sig att satsa på barn, unga och kunnande. I själva verket är historien om Finland ett praktexempel på att det lönar sig att investera i folkets kunskapsnivå. Vi tog oss från att ha varit ett fattigt land till ett land vars välfärdssamhälle är av högsta rang. Så ska det vara också i fortsättningen. Därför är den permanenta satsningarna i finansieringsbasen för yrkesutbildningen med 50 miljoner euro viktiga. Precis som finansutskottet konstaterar, spelar yrkesutbildningen också en viktig roll med tanke på integrationen av invandrare och förespråkandet av arbetsrelaterad invandring.

 

Ärade talman, finansutskottet betonar att coronakrisens effekt på jämställdheten ska beaktas i den framtida ekonomiska politiken. Det är viktigt att vi främjar jämställdheten och aktivt motarbetar all sorts diskriminering. Här spelar även regeringens färska jämställdhetsredogörelse en viktig roll med sina konkreta åtgärdsförslag.

 

Våra strukturella utmaningar kvarstår och även här behöver vi leta lösningar. Trots att regeringen närmar sig sitt sysselsättningsmål på 75 procent ser vi i Svenska riksdagsgruppen det som helt nödvändigt att vi målmedvetet fortsätter strävan efter en högre sysselsättningsgrad så att fler finländare får ett jobb.

 

Ärade talman, den stigande inflationen har påverkat köpkraften, och därför är tidigareläggningen av indexjusteringen av vissa förmåner betydande för dem med lägst inkomst. Dessutom vet vi att priset på energi och bensin är en allvarlig utmaning för många finländare. SFP och Svenska riksdagsgruppen anser att problemen ska lösas med åtgärder som är effektiva och hållbara. Till exempel är beslutet om uthyrning av en LNG-terminal för att minska vårt beroende av rysk energi viktigt och dess placering i Ingå är särskilt välkommet.

 

Ärade talman, att fatta beslut gällande de offentliga finanserna handlar alltid om en avvägning och om att hitta balans. Vi har levt under exceptionella tider som även har krävt sina svåra beslut, men besluten har varit nödvändiga. Det har handlat om ansvarstagande, framåtblickande beslut.

Gruppanföranden

Remissdebatt om budgetpropositionen för 2023

Gruppanförande 20.9.2022, ledamot Anders Adlercreutz.
20.09.2022 kl. 13:26

Jämställdhetspolitiska redogörelsen

Gruppanförande hållet 14.9 2022 av ledamot Eva Biaudet.
14.09.2022 kl. 14:55

Planen för de offentliga finanserna 2023-2026

Gruppanförandet hölls av ledamot Bergqvist
15.06.2022 kl. 15:00

Klimatpolitisk plan på medellång sikt

Gruppanförande av ledamot Mikko Ollikainen
06.06.2022 kl. 14:04

Statsrådets redogörelse om säkerhetsläget och Nato-ansökan

Responsdebatt, Gruppanförande 17.5.2022, Eva Biaudet.
17.05.2022 kl. 12:58

NATO-MEDLEMSKAP

Gruppandörandet hållet av gruppens ordförande ledamot Anders Adlercreutz.
16.05.2022 kl. 11:46

Statsrådets redogörelse om behoven att reformera integrationsfrämjandet

Responsdebatt, Gruppanförande 11.5.2022, Mats Löfström
11.05.2022 kl. 15:00