Responsdebatt om redogörelsen för den inre säkerheten

16.03.2022 kl. 15:00
Gruppanförandet hölls av ledamot Mikko Ollikainen

Ärade talman, arvoisa puhemies, när vi ett halvt år sedan debatterade redogörelsen för den inre säkerheten kunde vi knappast föreställa oss att utrikes- och säkerhetspolitiska situationen i Europa skulle se så annorlunda ut idag. Det spända läget betyder samtidigt att frågor kring den inre säkerheten är i dagens läge, om möjligt, ännu viktigare.

 

Ärade talman, vår finska demokratiska rättsstat innehåller ett mycket viktigt element – nämligen tillit. Det har varit grunden för tryggheten i vårt samhälle men också en av nyckelfaktorerna för vår framgång. Förtroendet bygger på att människor behandlas jämlikt och rättvist, att brottsutredningar framskrider inom skäliga tider och att medborgare får sitt ärende behandlat i en oberoende domstol. Generellt sett hyser vår befolkning ett gott förtroende för våra myndigheter. Det är något som vi i Finland ska fortsätta värna om, men vi behöver också bygga på förtroendet hos de grupper där förtroendet är lägre. Det stärker vårt samhälle.

 

SFP och Svenska riksdagsgruppen vill betona att medborgarnas känsla av trygghet är viktig. Det är väsentligt att människorna upplever att hjälp finns till handa när det behövs, och att människor blir både hörda och sedda. Det ska satsas på. Även säkerhetsmyndigheterna spelar sin viktiga roll och finländare uppskattar att polisen syns ute i gatubilden. Exempelvis i Pargas har man svarat på efterfrågan av närpolispatrullering genom att återinrätta bypoliser. Detta kunde man enligt mig tillämpa även på andra ställen. Samtidigt får vi inte glömma att satsa på indirekta trygghetsskapande åtgärder. Vi ska främja delaktighet i samhället, jämlikhet mellan könen, trygga en god utbildning åt alla barn och unga, bekämpa att inlärningsklyftorna växer och motarbeta rasism och all sorts diskriminering. Det är helheten av åtgärder som spelar en avgörande roll, eftersom vi vet att socialt illamående och utslagning är risker för den inre säkerheten.

 

Ärade talman, just nu ser vi en stigande inflation, höjda el- och bensinpriser och dessutom förväntas matpriserna också gå upp. I dagens värld är vi väldigt beroende av varandra när det kommer till handel och logistikkedjor. Därför är det mycket bra att redogörelsen också har lyft upp det breda temat försörjningsberedskap. Finlands geografiska läge och vårt beroende av fungerande sjötransporter innebär att vi sedan länge har varit tvungna att verkligen fundera hur vi kan trygga vår försörjningsberedskap vid eventuella störningar. Dessutom har den pågående coronapandemin gett oss värdefull erfarenhet över hur vårt hälsovårdssystem svarar på kriser. Att regeringen nyligen tillsatte en ny ministerarbetsgrupp med fokus på beredskap är ett viktigt initiativ med tanke på koordineringen av åtgärder. Svenska riksdagsgruppen och SFP anser det dessutom nödvändigt att vi i efterhand noga analyserar lärdomarna från pandemin.

 

Ärade talman, vi behöver också vara på alerten med den ökade informationspåverkan som sker i världen. Under pandemin har vi skådat spridningen av konspirationsteorier. Fenomenet strävar efter att skapa klyftor och misstro mellan oss människor och i förhållande till myndigheter och beslutsfattare. Därför ska myndigheterna ha tydliga strategier för att motarbeta problemet, men också företag inom sociala medier har ett speciellt ansvar. I Finland har vi ett starkt utbildningssystem och mediekompetens - det ska upprätthållas och utvecklas.

 

Ärade talman. En av de mest centrala frågorna för den inre säkerheten handlar om att trygga verksamhetsförutsättningarna för myndigheterna som står i nyckelposition. Det handlar om att myndighetsnätverket som består av polisen, gränsbevakningen, räddningsväsendet, nödcentralsverket, tullen och migrationsverket ska alla kunna fungera på det bästa möjliga sättet. Samma gäller myndigheterna inom justitieförvaltningen. Det hela handlar om vår rättsvårdskedja, som är central. I det här sammanhanget är det grundläggande att inse, att alltid när vi ökar resurser hos exempelvis polisen behöver resurser också ökas hos åklagar- och brottspåföljdsmyndigheten och domstolsväsendet. Det är alltså helheten som är viktig. Därför ger Svenska riksdagsgruppen sitt fulla stöd till att finansieringsbasen ska tryggas långsiktigt över valperioderna.

Gruppanföranden

Redogörelse om förändringarna i den säkerhetspolitiska miljön

Gruppanförande framfört av ledamot Anders Adlercreutz
20.04.2022 kl. 15:00

Statsrådets redogörelse om planen för de offentliga finanserna för 2023—2026

Gruppanförandet framfördes av ledamot Mats Löfström
19.04.2022 kl. 14:35

Statsrådets utbildningspolitiska redogörelse, responsdebatt

Gruppanförande hållet av ledamot Veronica Rehn-Kivi
29.03.2022 kl. 15:00

Responsdebatt om redogörelsen för den inre säkerheten

Gruppanförandet hölls av ledamot Mikko Ollikainen
16.03.2022 kl. 15:00

Statsrådets bostadspolitiska redogörelse

Gruppanförande hållet av rikdagsledamot Mikko Ollikainen.
02.03.2022 kl. 16:06

Statsministerns upplysning om utrikes-och säkerhetspolitiska läget 23.2.2022

Gruppanförandet hållet av ledamot Eva Biaudet.
23.02.2022 kl. 15:00

Svar på interpellation om bränsle- och energipriserna 22.2.2022

Gruppanförandet hölls av ledamot Sandra Bergqvist
22.02.2022 kl. 14:56