Svar på interpellation om bränsle- och energipriserna 22.2.2022

22.02.2022 kl. 14:56
Gruppanförandet hölls av ledamot Sandra Bergqvist

Ärade talman,

Det är ingen nyhet att Sannfinländarna vill fälla regeringen, men det är ledsamt att man gör det för att vinna politiska poäng, inte för att hitta lösningar eller för att påverka utvecklingen. Om Finland skulle ha följt den sannfinländska linjen och gått in för att stöda användningen av fossila bränslen, ja då skulle vår situation vara rätt katastrofal. Bilisterna skulle påverkas ännu hårdare av de höjda priserna och energiräkningarna skulle vara betydligt högre än vad de är nu. Det är intressant att Sannfinländarna gör en interpellation om de stigande elpriserna när de själva har föreslagit åtgärder som skulle höja priserna ännu mer.

Ärade talman,

Priset på energi och bensin är en allvarlig utmaning för många finländare. Så som regeringspartierna och också Samlingspartiet påpekat är sänkningen av bensinskatten en ineffektiv och ytterst dyr åtgärd som inte riktas till dem som mest lider av prisökningen. En sänkning med 20 cent per liter skulle kosta samhället ca 800 miljoner euro.

SFP och Svenska riksdagsgruppen anser att problemen ska lösas med åtgärder som är effektiva och hållbara. I fredags kom regeringen med flera riktade åtgärder som ett svar på de höjda bensin- och elpriserna. Avdraget för arbetsresor höjs, de högre boendekostnaderna ska bättre beaktas i beviljandet av utkomststöd, klimatvänliga investeringar ska stödjas och det skapas ett inkomstbaserat och regionbaserat riktat stödsystem för hushåll. Dessa är åtgärder för att hjälpa finländarna klara av sin vardag.

Ärade talman

Det är viktigt att den så kallade yrkesdieseln nu börjar utredas inom ministeriet.

Också lantbrukssektorns nöd har blivit allt tydligare och som en första åtgärd befrias vissa produktionsbyggnader från fastighetsskatt för detta år. Men krisen inom denna livsviktiga sektor beror inte enbart på världsmarknaden utan på våra egna strukturer. Det bör för alla vara en självklar målsättning att bönderna får ett högre pris, ett skäligt pris för sina produkter. Åtgärder måste vidtas genom hela livsmedelskedjan.

Ärade talman,

Om vi vill skapa bestående förändring måste vi skapa förutsättningar för alternativa åtgärder. Regeringen har redan satsat på byte av oljepannor, infrastruktur, övergång till elbilar och kollektivtrafik. Samtidigt så måste vi öppet och ärligt erkänna att det krävs riktade insatser för att hjälpa människor som blir i kläm. Ofta handlar det speciellt om människor på landsbygden. Många finländare bor i ett hus som man inte har råd att sälja eller byta värmekälla i. De är helt beroende av bil men har inte råd att byta till en nyare, mera bränslesnål bil eller ens tänka på att byta till elbil. Vi är många som är tvungna att köra långa sträckor till jobb, till dagis, till barnens hobby. För många finländare är det här en stor ekonomisk börda. Det är dem vi måste hjälpa och vi måste vara medvetna om att klimatomställningen också för med sig en ny form av ekonomisk utsatthet. Det här är ett nytt skyddsnät vi måste bygga och därför är det viktigt att vi fortsätter med övergången på ett socialt hållbart sätt.

Ärade talman,

Vår lärdom från de senaste månaderna ska vara att vi ska ha en hög självförsörjningsgrad vad gäller elektricitet. Genom att minska på vår användning av fossila bränslen är vi mindre beroende av andra länder. Energibeslut har nämligen också en säkerhetspolitisk aspekt. Vi i SFP är glada över att de flesta i Finland inser att energipolitik kräver långsiktighet.

Tack.

Gruppanföranden

Redogörelsen om digitala kompassen

Gruppanförande hållet av ledamot Anders Norrback.
16.11.2022 kl. 16:31

Interpellation om regeringens försummelser med att påverka i EU när det gäller restaureringsförordningen

Gruppanförandet hållet av ledamot Anders Norrback.
09.11.2022 kl. 14:50

Försörjningsberedskapsredogörelsen

Gruppanförande hållet av ledamot Veronica Rehn-Kivi
19.10.2022 kl. 17:00

Klimatplanen för markanvändningssektorn

Gruppanförande hållet av ledamot Anders Norrback.
19.10.2022 kl. 15:41

Klimat och energistrategin – en långsiktig klimatpolitisk plan

Gruppanförande 13.10.2022 hållet av ledamot Mikko Ollikainen.
13.10.2022 kl. 15:00

Interpellation om energimarknadens funktion, elpriset och regeringens Fortum-politik

Gruppanförandet hållet av ledamot Joakim Strand.
05.10.2022 kl. 15:00

Interpellation om situationen inom äldreomsorgen och om krisen inom hälsovårdstjänsterna

Gruppanförandet hållet av ledamot Rehn-Kivi
28.09.2022 kl. 15:00