Responsdebatt om Agenda 2030 – mot ett klimatneutralt välfärdssamhälle

17.11.2021 kl. 14:53
Gruppanförande 17.11.2021, hållet av ledamot Eva Biaudet.

Ärade talman,

Hållbar utveckling och Agenda 2030 har blivit ett allmänt accepterat mål i samhället. Det är särskilt fint hur mångsidigt vi i dag talar om hållbar utveckling. Målen i Agenda 2030 gäller inte bara miljön, utan också sysselsättning, ojämlikhet, konsumtion, flickors och kvinnors rättigheter, det civila samhället och så vidare.

De internationella systemen är en viktig del av detta arbete och genom dem fås länderna att tillsammans arbeta för att nå målen. Det ligger i Finlands intresse och roll att stödja dessa processer, också för vår egen skull.

Ärade talman,

Den svenska riksdagsgruppen och SFP anser att utgångspunkten för alla beslut bör vara att de främjar en hållbar utveckling. Detta får dock inte ses alltför svartvitt. Det är också vårt ansvar att se till att besluten i Finland eller Europa till exempel inte ökar utsläppen i fattigare länder, utan att verksamheten i länder utanför Finland har ett positivt "handavtryck", precis som miljöutskottet konstaterar.

Förra veckan avslutades klimatmötet i Glasgow. Trots att resultaten av mötet lämnade en hel del att önska finns det nu en tydlig riktning mot att stoppa uppvärmningen av klimatet till 1,5 grader. Det internationella samarbetet är av största vikt här, och det kommer nu att göras en årlig utvärdering av hur arbetet framskrider. De viktigaste åtgärderna vidtas under detta årtionde.

Ärade talman,

Social hållbarhet är en viktig del av den hållbara utvecklingen. Under pandemin har utvecklingen varit beklaglig i många länder. Den extrema fattigdomen och ojämlikheten har ökat och jämställdheten mellan könen har åter försvagats. I Finland, som är det näst våldsammaste landet i Europa för kvinnor, har våldet fortfarande förblivit dolt. I många länder har coronaviruset minskat den interna stabiliteten och säkerheten, påverkat möjligheterna att tillgodose de mänskliga rättigheterna och försämrat demokratiutvecklingen. Pandemin och den senaste tidens händelser i Europa har visat hur viktigt det är att vi håller fast vid våra gemensamma principer och att vi även under hård press försvarar rättsstaten och de mänskliga rättigheterna.

Som det konstateras i framtidsutskottets betänkande är den låga nivån på utvecklingsfinansieringen en av Finlands största utmaningar i genomförandet av handlingsprogrammet. Finland har alltså mycket att göra för att vi ska vara trovärdiga aktörer i den nordiska referensgruppen och globalt sett. Finland bör redan under denna regeringsperiod börja höja utvecklingsfinansieringen mot målet på 0,7 procent av bruttonationalinkomsten för att målet ska nås före 2030.

Ärade talman,

Målen i Agenda 2030 är inte bara ett mellanstatligt projekt. De berör i allra högsta grad också företag och medborgare. Också till exempel utrikesutskottet betonar att främjandet av hållbar utveckling och ansvarstagande håller på att bli en grundläggande förutsättning för framgångsrik affärsverksamhet. Staterna kan inte göra denna förändring ensam, utan det är viktigt att förmedla budskapet att Finland och världen har förbundit sig till hållbar utveckling och vill vara med om att lösa globala problem. Därför anser vi inom SFP att politiken ska främja bland annat ökningen av offentliga och privata investeringar i forskning och utveckling samt företagens samhällsansvar som en del av företagens internationalisering. Även nationellt behöver utveckla företagens samhällsansvar. Vi behöver stödja tillgodoseendet av de mänskliga rättigheterna och principerna om anständigt arbete, samtidigt som myndigheterna ska ha möjlighet att ingripa och rätta till skadlig verksamhet. Trots att man i världen outtröttligt har arbetat till exempel för att bli av med barnarbete, är farligt arbete fortfarande vardag för 79 miljoner barn.

Ärade talman,

Den tid vi lever i verkar vara full av hotbilder och osäkerhet om framtiden. Ibland är det dock bra att påminna oss själva och varandra om det som framlidne professor Hans Rosling sade. Han påminde oss om att vi lever i en värld som är allt bättre för allt fler av oss. Det internationella samarbetet har gett resultat och åstadkommit en förändring. Oron för framtiden förenar oss människor. Just därför finns det hopp.

Tack.

Gruppanföranden

Remissdebatt om statsrådets redogörelse om Finlands fortsatta deltagande i säkerhetssektorns utbildningssamarbete i Irak

Gruppanförande 23.11.2021 hållet av ledamot Mikko Ollikainen
23.11.2021 kl. 14:49

Responsdebatt om Agenda 2030 – mot ett klimatneutralt välfärdssamhälle

Gruppanförande 17.11.2021, hållet av ledamot Eva Biaudet.
17.11.2021 kl. 14:53

Responsdebatt om statsrådets redogörelse om EU-politiken

Gruppanförande 27.10.2021, ledamot Eva Biaudet framförde talet.
27.10.2021 kl. 14:50

Interpellation om invandringspolitiken och ekonomin 

Gruppanförande 20.10.2021, Anders Norrback
20.10.2021 kl. 15:04

Remissdebatt om budgetpropositionen för 2022

Gruppanförande 28.9.2021. Talet hållet av ledamot Anders Adlercreutz.
28.09.2021 kl. 13:00

Redogörelsen om den inre säkerheten

Gruppanförande 21.9.2021, ledamot Mats Löfström.
21.09.2021 kl. 14:59

Remissdebatt om statsrådets försvarsredogörelse

Gruppanförande hållet 16.9.2021 av riksdagsledamot Anders Adlercreutz.
16.09.2021 kl. 15:49