Statsrådets redogörelse om den riksomfattande trafikplanen 2021-2032

26.05.2021 kl. 15:00
Gruppanförande hållet av ledamot Sandra Bergqvist.

Ärade talman,

 

Den riksomfattande trafikplanen är ett långsiktigt dokument. Det är här vi går igenom vad som behövs för att utveckla landets infrastruktur – och det handlar om all möjlig infra.

Den här redogörelsen är viktig för den har konkreta beröringspunkter med de flesta människors vardag. Vi är alla beroende av goda förbindelser. Därför är det helt grundläggande att vi efter ett parlamentariskt arbete har hittat en samsyn om den riksomfattande trafikplanen.

SFP och Svenska riksdagsgruppen backar fullt upp de samhälleliga målen för utvecklingen av trafiksystemet som alla syftar att dämpa klimatförändringen:

Det handlar om tillgänglighet: Trafiksystemet garanterar tillgänglighet i hela Finland.

Det handlar om hållbarhet: Det ska bli lättare för medborgarna att välja hållbarare alternativ – i synnerhet i stadsregioner.

Och det handlar om effektivitet: Trafiksystemets samhällsekonomiska effektivitet förbättras.

 

Klimatsatsningar är att utveckla den spårbundna trafiken, att övergå i högre grad till eldrivna fordon och att överhuvudtaget utveckla energisnålhet i trafiken. Men med tanke på miljön är det också viktigt med ett bra vägnät och ett gott vinterunderhåll. Vi ska inte glömma bort i diskussionen att rätt dimensionerade vägar betyder mindre miljöbelastning och smidigare trafik betyder mindre utsläpp.

För SFP är satsningarna på det lägre vägnätet viktigt i styrdokumentet. Vi ska gå framåt och investera i nytt, men det får aldrig betyda att vi missköter de vanliga vägarna – trafikplanen utgår från att reparationsskulden ska minska under en överskådlig tid. Här måste vi också hantera nedskärningen i budgeten 2023 så att basvägnätet inte drabbas oskäligt.

I beredningen av planen betonade SFP även hamnarnas och de regionala flygplatsernas betydelse för möjlighet till utveckling och export. Regionala flygplatser är av största betydelse för att regionernas ska utvecklas. Vi ska också satsa på exporthamnarna och se till att infrastrukturen och logistiken kring dem fungerar.

 

Ärade talman,

Den riksomfattande trafikplanen – att det nu finns ett långsiktigt styrdokument som uppdateras varje valperiod – ger också ökade möjligheter till EU-finansiering. Här finns det rum för förbättring för Finland.

Som riksdagsledamot från Egentliga Finland är jag speciellt nöjd med skrivningarna om en fungerande skärgårdstrafik. I skärgården är förbindelsebåtarna och färjorna som landsvägar på annat håll. Det är rätt tid att gå igenom grunderna för förbindelsebåtstrafiken, som inte har någon styrande lagstiftning nu. Skärgårdstrafiken ska fungera så att arbetspendling är möjlig och systemet ska utvecklas så att det stöder de fast bosatta, fritidsborna och företagen.

 

Den riksomfattande trafikplanen är viktig för att man ska kunna identifiera de verkliga behoven och se var investeringarna ska sättas och vilket underhåll som behövs. Centralt är alltid – även för de större projekten – att bedöma nyttan.

Ett fint exempel där man sett till det verkliga behovet är regeringens beslut i samband med årets tredje tilläggsbudget ge fullmakt för 128 miljoner euro för att förnya Rävsundsbron och Hessundsbron i Pargas. Projektet är nödvändigt nu för broarnas livslängd är slut. Att broarna nu förnyas är inte bara viktigt för att garantera det vardagliga livet i Pargas, utan också nödvändigt för tungindustrins transporter, turismen och det lokala näringslivet. Inom SFP har vi jobbat hårt för att påskynda processen och vi är ytterst nöjda med regeringens förslag.

Vi anser att den riksomfattande trafikplanen ska bygga på grundtanken att varje finländare ska ha möjligheter att röra sig och trafikplanen ska även möjliggöra arbetspendling. Goda förbindelser ska även stöda exportindustrin som ger arbetsplatser och blomstrande regioner.

Gruppanföranden

Statsrådets utrikes- och säkerhetspolitiska redogörelse, responsdebatt

Gruppanförande hållet av ledamot Joakim Strand.
09.06.2021 kl. 15:00

Interpellation om reformen av social- och hälsovårdstjänsterna

Gruppanförande 1.6.2021 hållet av ledamot Veronica Rehn-Kivi.
01.06.2021 kl. 15:00

Statsrådets redogörelse om den riksomfattande trafikplanen 2021-2032

Gruppanförande hållet av ledamot Sandra Bergqvist.
26.05.2021 kl. 15:00

Statsrådets redogörelse om planen för de offentliga finanserna 2022–2025

Ledamot Veronica Rehn-Kivi höll Svenska riksdagsgruppens anförande.
19.05.2021 kl. 14:58

Interpellation om linjen i den ekonomiska politiken

Gruppanförande framfört av gruppordförande Anders Adlercreutz.
18.05.2021 kl. 15:00

Finansutskottets betänkande om EU:s egna medel

Gruppanförande hållet av ledanot Eva Biaudet.
11.05.2021 kl. 15:00

Statsrådet redogörelse om utbildningspolitiken

Gruppanförandet hållet av ledamot Mikko Ollikainen
05.05.2021 kl. 14:30