Statsrådets meddelande om regeringsprogrammet 16.12.2019

16.12.2019 kl. 13:00
Gruppanförande hållet av riksdagsgrupens ordförande Anders Adlercreutz.

Talat ord gäller!

Ärade talman,

När det blev klart att Sanna Marin skulle bli Finlands nästa statsminister spreds över världen på nolltid en bild av Finland som föregångsland med kvinnor på ledande poster i alla fem regeringspartier.

Detta är unikt och historiskt – och jag vill också uppfatta det som en positiv signal om nystart för fempartiregeringen som har ett regeringsprogram som socialt, ekonomiskt och ekologiskt hör till de mest dynamiska i världen.

Det finns orsak att ha rätt perspektiv när man bedömer värdet av politiken. Vad betyder regeringsprogrammet för vanliga medborgare?

Finländarna behöver politiska beslut som modigt ser framåt.

Visste ni, att bara det faktum att nedfrysningen av folkpensionsindex slopas nu vid årsskiftet, betyder en förbättring av den sociala välfärden i Finland värd 187 miljoner euro? Indexnedfrysningen gällde hela den förra valperioden, men att den nu slopas hjälper konkret många av de mest utsatta i vårt samhälle. Konkret.

Men regeringens åtgärder stannar ingalunda där. Mångas vardag blir lättare då de lägsta pensionerna höjs. Barnfamiljernas ställning förbättras genom att barnbidraget höjs för ensamförsörjare och för flerbarnsfamiljer. Det här en regering som satsar på dem som behöver det mest.

Satsningarna på småbarnspedagogik, återinförandet av den subjektiva dagvårdsrätten och minskningen av gruppstorlekarna – allt det här är något regeringen nu genomför. Liksom utbildningssatsningarna på alla stadier. SFP och svenska riksdagsgruppen vill återuppbygga vårt kunskapssamhälle. Det är genom större fokus på forskning och innovationer vi går framåt.

Regeringsprogrammet lyfter upp jämställdhetsarbetet till en ny nivå. Hit hör bland annat att åtgärda löneskillnader och främja lönetransparens. Också familjeledighetsreformen är en central jämställdhetsfråga. Finland är ett av Europas mest våldsamma länder för kvinnor. Nu får vi ett åtgärdsprogram och en självständig rapportör, samt ökade resurser för skyddshem.

Också rättsvården – polisen, åklagarna och domstolarna måste få, och kommer att få mer resurser. Regeringen stärker folks trygghetskänsla. Under justitieminister Anna-Maja Henrikssons ledning genomförs en totalreform av sexualbrottslagstiftningen.

Basvägnätet får märkbara tilläggsresurser och programmet tryggar det inhemska jordbrukets verksamhetsförutsättningar.

Jag vill här en gång för alla säga det klart och tydligt: Oppositionens kritik och klagovisa här i denna sal under höstens lopp – om höjningen av bränsleskatten (som en del av oppositionen faktiskt själv tidigare har föreslagit) om allt som påstås vara invandringens fel, om klimatpolitiken – den ter sig både tunn och falsk i jämförelse med regeringens åtgärder. Ärlig politik är att ställa saker i sina rätta proportioner – ärlig politik är inte att falla för populistiska frestelser.

                                                                                                                                                                              VÄND!

Nu krävs stenhårt arbete för att regeringens sysselsättningsmål ska uppnås – och det är ingen hemlighet att det är regeringsprogrammets mest centrala mål.

För att nå en sysselsättningsgrad på 75 procent, som är en förutsättning för att den offentliga ekonomin ska vara i balans år 2023 – behövs ett grundmurat förtroende mellan partierna och regeringen ska visa handlingskraft. Som det står i regeringsprogrammet utesluts ingen metod som kunde tänkas förbättra sysselsättningen. Svenska riksdagsgruppen ser nu ett bra läge för olika sysselsättningsförsök, där vi fördomsfritt kan pröva nya idéer.

Vi skapar en bättre företagarmiljö, vilket betyder både utvidgade möjligheter till lokala avtal och mycket snabbare lovprocesser när det gäller rekrytering av utländsk arbetskraft. Utan arbetskraft kan inte företagen expandera, utan arbetskraft kan vi inte erbjuda service åt invånarna.

Investeringsnivån i Finland är fortfarande för låg. Genom att företagen ges möjlighet att fördubbla avskrivningarna kan vi locka fram viktiga investeringsbeslut.

Som ett led i skattereformen för hållbar utveckling genomför regeringen en total översyn av energibeskattningen. Den här översynen kommer, i kombination med utsläppshandeln, att konsekvent stödja utvecklingen mot en klimatneutral cirkulär ekonomi.  Och den kommer också att öka den finländska företagens konkurrenskraft, vad än den konservativa oppositionen påstår.

 

SFP och svenska riksdagsgruppen ser den ambitiösa klimatpolitiken och de tydliga markeringarna för ett tvåspråkigt, nordiskt inriktat, internationellt aktivt Finland som mycket värdefullt. Med tanke på det svenska språkets ställning är vi mycket nöjda med regeringsprogrammet – snart börjar arbetet med nationalspråksstrategin.

Svenska riksdagsgruppen och SFP ger sitt fulla stöd till Sanna Marins regering att genomföra det här regeringsprogrammet.

Gruppanföranden

Statsrådets meddelande om regeringsprogrammet 16.12.2019

Gruppanförande hållet av riksdagsgrupens ordförande Anders Adlercreutz.
16.12.2019 kl. 13:00

Remissdebatt om höjning av frontveterantillägget

Gruppanförande hållet av gruppordförande Anders Adlercreutz
04.12.2019 kl. 15:00

Planen för de offentliga finanserna 2020 – 2023

Gruppanförande 26.11.2019, Veronica Rehn-Kivi
26.11.2019 kl. 15:01

Remissdebatt om budgetpropositionen för 2020 och planen för de offentliga finanserna.

Gruppanförande 8.10.2019, Svenska riksdagsgruppen, Anders Adlercreutz
08.10.2019 kl. 13:00

Interpellation om regeringens ekonomiska politik och sysselsättningen

Gruppanförande 1.10.2019, Svenska riksdagsgruppen, Joakim Strand
01.10.2019 kl. 15:00

Remissdebatt om statsrådets redogörelse om Finlands fortsatta deltagande i säkerhetssektorns utbildningssamarbete i Irak

Gruppanförande 19.9.2019, svenska riksdagsgruppen, Anders Adlercreutz
19.09.2019 kl. 18:01

Regeringen Rinnes regeringsprogram

Gruppanförande hållet av gruppordförande, riksdagsman Anders Adlercreutz,11.6.2019
11.06.2019 kl. 21:09