Regeringens proposition till riksdagen om statsbudgeten för 2017

20.09.2016 kl. 13:00
Gruppanförande 20.9 2016, Stefan Wallin, Svenska riksdagsgruppen

Värderade talman,

 

Svenska riksdagsgruppen har förståelse för att det är svårt att i dagens finländska ekonomiska klimat presentera en balanserad budget. Tillväxtsiffrorna har skruvats ned, arbetslösheten fortsätter att vara hög och arbetsmarknaden fungerar dåligt. Det finns inget trollspö med vilket allt detta kan repareras. 

Det finns nog vissa ljusglimtar i regeringens budgetförslag – skattelättnaderna till följd av konkurrensavtalet, hushållsavdraget växer något, generationsväxlingar underlättas och momsreglerna för företagen förnyas.

Ändå bör det sägas klart från början. Svenska riksdagsgruppen har svårt att hitta den stora visionen i budgetboken. Bristen på visioner skapar en berättigad oro för landets framtid.

Det är nu regeringen borde stiga fram och genom sina nya förslag stärka framtidstron. Men vad gör man? Man erbjuder ingen kursändring när det gäller utbildningspolitiken trots att snart sagt alla samhällsaktörer krävt att en ändring måste komma. Krampaktigt klamrar sig regeringen fast vi de massiva utbildnings- och studiestödsnedskärningarna. Då Finland reste sig ur 90-talskrisen gjorde man det genom att satsa på utbildning och forskning. Varför är det annorlunda nu?

Högskolornas sits har blivit allt svårare och inom universitetsvärlden höjs röster för att universitetslagen, som trummades igenom 2010, borde ändras då lagen inte har lyckats trygga en stabil grundfinansiering av universiteten. Vår grupp har hela tiden framhållit att grundfinansieringen är viktigare än regeringsstyrda spetsprojekt.

Det är även högst oansvarigt att inom den yrkesinriktade grundutbildningen driva igenom en inbesparing på 190 miljoner euro från och med 2017, utan att regeringen först ha godkänt en klar plan eller en färdkarta på hur det ska göras. 

 

Värderade talman,

Regeringen gör heller inga större ansträngningar att korrigera eller balansera upp den kraftiga nedskärningen i biståndet som gjordes i årets budget.

Detta trots att en pinfärsk utvärdering som gjorts av Utrikesministeriet konstaterar att våra biståndsorganisationer har nått goda resultat, de jobbar kostnadseffektivt och det är i linje med Finlands utvecklingspolitik och mänskliga rättigheter.

Därför bör regeringen öka biståndet, heter det i UM:s evaluering. Just det, säger Svenska riksdagsgruppen. Ändå har regeringen valt att hålla anslaget till biståndsorganisationerna oförändrat, på samma låga nivå som i år.

I motsats till detta borde tillräckliga resurser garanteras för vårt arbete inom FN och dess organisationer. Vi bör också se till att medborgarorganisationerna på hemmaplan och expertorganisationer såsom nobelpristagaren Martti Ahtisaaris CMI kan fortsätta med det värdefulla arbete som de gör.

 

Värderade talman,

Regeringen har själv skapat enorma förväntningar på sitt sysselsättningspaket. Därför blev budgetmanglingens skörd ganska mager, även om förnyandet av arbetsförmedlingen är ett bra förslag, som vår grupp redan en längre tid efterlyst.

Det är tydligt att också regeringens sysselsättningspaket saknar den ambitionsnivå som behövs för att ge landet ett lyft. Det innehåller inte tillräckligt med åtgärder för att skapa 110 000 nya jobb och lyfta sysselsättningsgraden till 72 procent, som regeringen bundit sig till för denna valperiod. Vi behöver flera konkreta åtgärder, inte nya arbetsgrupper.

Svenska riksdagsgruppen presenterade på sitt sommarmöte i Borgå 10 konkreta åtgärder för att förbättra sysselsättningsläget. Hör här, jag listar dem kort: förnya familjeledigheterna så vi får fler kvinnor på arbetsmarknaden, inför minijobsmodell för unga, gör arbetsmarknadsstödet mer sporrande, ta med privata arbetsförmedlingar, höj hushållsavdraget, öppna för lokala avtal, satsa på välmående i arbetslivet, höj inkomstgränserna för studiestödet, slopa behovsprövningen av utländsk arbetskraft och avskaffa de praktiska hindren för att asylsökande ska få ta emot arbete.

Vi ställer gärna vårt åtgärdspaket till regeringens förfogande. Vi avstår från alla upphovsrättsliga anspråk. Vi anser att det är bråttom att få folk i arbete, och vi önskar att regeringen slutar tveka och i stället visar handlingskraft.

Då det gäller regeringens socialpolitik kan vi inte acceptera att vårdpersonalen inom äldreomsorgen dras ned. Regeringen borde lyssna på Valvira som säger att människors rätt till god vård inte uppfylls om regeringen i ett rent inbesparingssyfte skruvar till personaldimensioneringen.

Vi sätter också tummen ner för regeringens förslag till jourreform och nedmontering av sjukhus i landet. Svenska riksdagsgruppen kommer benhårt att hålla fast vid alla medborgares rätt till god vård på rimligt avstånd, på såväl svenska som finska. Varje landskap borde ges jämlika möjligheter att själva fatta beslut om jouromfattningen. Vi säger nej till regeringens förslag med 12 A-landskap med fulljour och 6 B-landskap! 

 

Värderade talman,

I Svenska riksdagsgruppens alternativa budget, som senare kommer upp i debatt i denna sal, fäster vi stor vikt vid familjepolitiken. Vi kommer att föreslå en familjepolitisk helhetsreform som dels banar väg för större flexibilitet när det gäller att kombinera familj och arbete och dels höjer sysselsättningsgraden för kvinnor.

Bland annat Akava är helt på samma linje. Regeringen väljer ändå att blunda för de uppenbara svagheter som finns i dagens familjeledighetssystem.

Vi är vänner av valfrihet och flexibla sätt att kombinera familj och arbete. Regeringen måste minnas att det är vi beslutsfattare som är ansvariga för de strukturer som finns – är strukturerna dåliga och passiverande måste man ha mod att reformera dem. Det kommer vi att göra när vi presenterar vår alternativa budget om några veckor.

Gruppanföranden

Statsrådets framtidsredogörelse, Utblick över kommande generationers Finland

Gruppanförandet hållet av Framtidsutskottets ordförande, ledamot Joakim Strand.
24.01.2023 kl. 15:00

Interpellation om bekämpning av ungdoms- och gatugängskriminalitet genom migrations- och kriminalpolitiska åtgärder

Gruppanförande hållet av ledamot Sandra Bergqvist.
19.12.2022 kl. 11:00

Responsdebatt för budgeten 2023

Gruppanförhandet hållet av ledamot Veronica Rehn-Kivi
14.12.2022 kl. 11:00

Statsrådets redogörelse om rättsvården

Gruppanförande 1.12.2022, Eva Biaudet, Svenska riksdagsgruppen
01.12.2022 kl. 18:00

Statsrådets redogörelse till riksdagen om Senatkoncernen och statens verksamhetslokalförvaltning

Gruppanförandet hållet av ledamot Mikko Ollikainen.
16.11.2022 kl. 15:00

Redogörelsen om digitala kompassen

Gruppanförande hållet av ledamot Anders Norrback.
16.11.2022 kl. 16:31