Gruppordförande Andersson: För att kunna trygga välfärden och servicen även i framtiden, behövs en stabil ekonomi.

21.06.2023 kl. 20:19
På onsdagen under riksdagens plenum debatterades det nya regeringsprogrammet. Gruppordförande Otto Andersson framförde Svenska riksdagsgruppens gruppanförande. 

I anförandet betonar Andersson att för att kunna trygga välfärden och servicen även i framtiden, behövs en stabil ekonomi. Finland har skuldsatt sig redan en längre tid, under flera valperioder. 

-Vi i SFP vill vara tydliga att Finland även i fortsättningen ska vara ett nordiskt välfärdssamhälle som tar hand om de mest utsatta. Men för att kunna trygga välfärden och servicen även i framtiden, behövs en stabil ekonomi och anpassning, säger Andersson. 

-Många sektorer såsom skolan har vi kunnat skydda från nedskärningar. Men inte alla. Och det är klart att många människor kommer att beröras av åtgärderna. Därför är det nödvändigt att i det fortsatta arbetet göra noggranna konsekvensanalyser och också riktade stödåtgärder för de som behöver det mest, säger Andersson. 

Andersson betonar att Finland behöver fler människor på jobb och fler framgångsrika företag för att öka skatteinkomsterna som behövs för att trygga vår välfärd.

-I SFP ser vi inte en ökad arbetskraftsinvandring enbart som ett alternativ, vi ser det som en nödvändighet. Därför är vi nöjda att regeringen nu sätter fart på arbetskraftsinvandringen genom att bland annat försnabba tillståndsprocesserna samt erkännandet av utländsk examen. Det blir dessutom lättare att stanna kvar i Finland efter avlagda studier, säger Andersson. 

Andersson gläds över beslutet att stärka den grundläggande utbildningen med 200 miljoner. 

-Nu är det dags att ge arbetsro i den grundläggande utbildningen, för eleverna och lärarna. Lärarna ska nu få fokusera mera på att undervisa, mindre på att administrera och dokumentera. Genom att öka på antalet årsveckotimmar, utan att utvidga läroplanen, får eleverna bättre möjligheter att stärka sina baskunskaper. Alla elever ska kunna läsa, skriva och räkna när de går ut ur grundskolan. Ingen elev ska lämnas efter, säger Andersson. 

I anförandet tar Andersson upp regeringens förslag att förkorta vårdköerna och satsa på psykvårdstjänsterna. 

- Nu riktas 300 miljoner euro för att förkorta vårdköerna inom primärhälsovården, säger Andersson. 

– Regeringen främjar den psykiska hälsan genom att satsa på psykvårdstjänster, och utveckla lågtröskelmottagningar för unga. Och äntligen införs en terapigaranti för barn och unga. För att åtgärda bristen på psykoterapeuter görs en del av psykoterapiutbildningen avgiftsfri, säger Andersson. 

Andersson understryker regeringens klara och tydliga budskap om att Finland ska vara klimatneutralt år 2035. Regeringen håller fast vid klimatlagens målsättningar genom aktiva åtgärder.  

-Vi främjar grön omställning och investeringar i cleantech bland annat genom att göra tillståndsförfarandena smidigare. Regeringen förbinder sig också till att satsa på forskning, utveckling och innovationer med att fram till år 2030 höja den statliga finansieringens andel till fyra procent av landets BNP, säger Andersson. 

-Vårt inhemska jordbruk har länge lidit av en lönsamhetskris, som nu är akut. Regeringen tar detta på allvar och gör ändringar i konkurrens- och annan lagstiftning för att stärka jordbrukarnas ställning, säger Andersson. 

Andersson konstaterar i sitt tal att det är helt klart att skrivningarna om den humanitära invandringen är svåra ur SFP:s synvinkel. I lagberedningen gällande migrationspolitiken är det nödvändigt att noggrant iaktta människorättskonventionerna och grundlagen.

– Vi förstår att många skrivningar skapat oro hos dem som inte bor permanent i Finland. Vi gör vårt yttersta för att lösningarna främjar mänskliga rättigheter för envar. Alla människor är lika värdefulla och vi gör allt för att avskaffa motsättningar mellan olika människogrupper i vårt land, säger Andersson.

I regeringsprogrammet finns det tydliga skrivningar om tvåspråkigheten och svenskans ställning som Andersson lyfter upp i gruppanförandet. 

-I regeringsprogrammet står det tydligt: ”Tvåspråkigheten är en positiv styrka för vårt land.” Finlands tvåspråkighet och rätten till service på båda nationalspråken syns genomgående i programmet. Oavsett om det gäller vård, utbildning eller andra tjänster ska denna regering jobba för att inte bara trygga svenskans ställning, utan också utveckla den, säger Andersson. 

Otto Andersson

Gruppanföranden

Statsministerns upplysning - Översikt över det utrikes- och säkerhetspolitiska läget 22.2.2022

Ledamot Anders Adlercreutz höll gruppanförandet.
22.02.2022 kl. 14:11

Människorättspolitiska redogörelsen

Gruppanförandet hölls av ledamot Biaudet
16.02.2022 kl. 15:41

Statsrådets redogörelse om underrättelselagstiftningen

Gruppanförandets talare ledamot Rehn-Kivi
09.02.2022 kl. 15:00

Riksmötets öppningsdebatt 8.2.2022

Gruppanförande hållet av gruppordförande Anders Adlercreutz.
08.02.2022 kl. 15:00

Responsdebatt om budgeten 2022

Gruppanförande hållet av ledamot Veronica Rehn-Kivi
14.12.2021 kl. 11:00

Reponsdebatt om statsrådets försvarsredogörelse

Gruppanförande hållet av ledamot Anders Norrback
07.12.2021 kl. 14:50

Interpellation om Finlands beredskap för hybridpåverkan som bygger på styrning av migrationsströmmar

Gruppanförande hållet av ledamot Mats Löfström
24.11.2021 kl. 14:45