Viktigt påverka utformningen av restaureringsförordningen

09.11.2022 kl. 15:52
Riksdagen diskuterade i dag EU:s restaureringsförordning där det fastställs bindande mål för och skyldigheter i fråga om att förbättra tillståndet för naturen i en rad olika ekosystem. 

– Regeringens ståndpunkt är klar. Förslaget kan inte godkännas i sin nuvarande form, regeringen slagit fast sin ståndpunkt över linjerna för det fortsatta arbetet med den kommande EU-förordningen. Kostnaderna bör fås lägre, besluten bör basera sig på konsekvensanalyser samt fakta och den nationella rörelsefriheten måste vara större än i det förslag vi nu har framför oss. Jag är övertygad om att Finland tillsammans med andra likasinnade länder med all kraft kommer att påverka så att slutresultatet blir ett helt annat och mera realistiskt för Finland, men samtidigt bra för miljön och mångfalden. I annat fall kommer vi att motsätta oss och rösta emot, säger minister Thomas Blomqvist, minister för nordiskt samarbete och jämställdhet.

– Mycket arbete har gjorts för miljön under de senaste decennierna och också i vår vardag beaktar vi numera miljöfrågorna på ett helt annat sätt då vi använder kemikalier hemma eller sorterar och återanvänder råvaror. Också inom jord- och skogsbruk beaktar åtgärderna i ännu högre grad än tidigare miljön och naturens mångfald. Arbetet för att främja den biologiska mångfalden är en central fråga för hela mänskligheten, säger Thomas Blomqvist.

– Det finns stora brister i kommissionens förslag gällande förståelsen för naturens dynamik. Miljön också på ett orört område förändras ständigt, en åker växer igen, stränder får ny växtlighet och diken täpps till. Det går inte att stoppa utvecklingen eller att flytta klockan tillbaka till ett visst referensår, i kommissionens förslag sjuttio år. Också om man kunde göra det, skulle inte utvecklingen stoppas i ett musealt tillstånd, utan förändringen skulle fortgå – bara då från en annan nivå, säger Thomas Blomqvist.

– Jag vågar påstå att så gott som alla jord- och skogsbrukare har en stark relation till naturen och förstår vikten av en ekologisk balans. I Finland har vi en tradition med frivilliga åtgärder till exempel genom skyddsprogrammen Helmi och Metso, genom en ökad förståelse att lämna död ved, stående träd och viltsnår eller genom olika vattenskyddsåtgärder i jord- och skogsbruk. Det är sådan hänsyn som ska göras och görs i det dagliga arbetet och som bär den bästa frukten med tanke på miljön och mångfalden, säger minister Blomqvist.

– Inte heller förslagen för städer och stadsliknande områden lämpar sig i ett land som Finland med en kraftig urbanisering och utvecklingscentra som växer speciellt i sina randområden. Det finns ungefär sextio sådana områden i Finland som ska bygga infrastruktur för ett ökat antal invånare, ekonomisk aktivitet och kommunikation samtidigt som de – enligt kommissionens förslag – ska öka sina skogs- och grönområden med fem procent fram till år 2050. En ekvation som helt enkelt är omöjlig, konstaterar Blomqvist.

Thomas Blomqvist

Gruppanföranden

INTERPELLATIONSDEBATT OM UTBILDNINGEN 28.2.2018

Gruppanförande, Mikaela Nylander, Svenska riksdagsgruppen
28.02.2018 kl. 15:04

Remissdebatt om spaningslagarna 20.2.2018

Gruppanförande, Thomas Blomqvist,
20.02.2018 kl. 15:00

Riksmötet 2018, öppningsdebatt 14.2.2018

Gruppanförande, Anna-Maja Henriksson, Svenska riksdagsgruppen
14.02.2018 kl. 15:00

Responsdebatt om budgeten 13.12.2017

Gruppanförande, Mats Nylund, Svenska riksdagsgruppen
13.12.2017 kl. 12:45

Regeringen besvarar interpellation om den ökande ojämlikheten 7.12.2017

Gruppanförande, Anna-Maja Henriksson, Svenska riksdagsgruppen
07.12.2017 kl. 17:29

Jubileumsplenum för den 100-åriga självständigheten 5.12.2017

Gruppanförande, Anna-Maja Henriksson, Svenska riksdagsgruppen
05.12.2017 kl. 12:37

Debatt om statsministerns upplysning om aktuella EU-ärenden

Gruppanförande 22.11.2017, Eva Biaudet
22.11.2017 kl. 15:00