Hårt arbete för svenskan ger resultat

05.11.2022 kl. 06:59
Denna söndag vajar de blåvita finska flaggorna för att uppmärksamma Svenska dagen.

Svenska dagen infördes 1908 av Svenska folkpartiet och har sedan dess firats årligen den 6 november. Rättigheten att i Finland få tala svenska, att du ska få service på ditt modersmål finska eller svenska och att vi som talar svenska ska få delta i byggandet av vårt gemensamma fosterland, på samma villkor som våra finskspråkiga bröder och systrar, har alltid hört till våra kärnvärderingar. Lika bestående som firandet av Svenska dagen, är även vårt engagemang för svenskan och det tvåspråkiga Finland.

En levande tvåspråkighet kräver aktiva och medvetna åtgärder som förstärker det svenska språkets ställning. Denna regering har med SFP i spetsen gjort betydande satsningar på svenskan. En viktig seger för rätten att få vård på svenska var att vi i regeringen kunde trygga fulljouren vid Vasa centralsjukhus. Vi har också bl.a. sett till att Svenska teatern i Helsingfors blir nationell huvudscen samt att de språkliga rättigheterna beaktas bättre i social- och hälsovårdsreformen. SFP har jobbat aktivt för att försvara och utveckla den svenska högskole- och universitetsutbildningen, för att svenska tv-kanaler ska kunna ses i Finland och främjat forskningen i finlandssvenskt teckenspråk. Under min ledning har regeringen jobbat fram och godkänt en ambitiös ny nationalspråksstrategi som ska stärka svenskan och tvåspråkigheten. Nationalspråksstrategin ska med sina 62 åtgärder främja allas rätt att få service på de båda nationalspråken.

Tidigareläggningen av tidpunkten för inledande av B1-språket till klass 6 i stället för klass 7 ledde i finskspråkiga skolor i praktiken till att antalet veckotimmar i svenska minskat i årskurserna 7–9, eftersom undervisningstimmarna delades upp på fyra årskurser istället för tre. Det var en stor brist som jag och SFP länge har påtalat och nu blir det fler undervisningstimmar i svenska. Jag är också mycket glad att vi kunde trygga att Vasa centralsjukhus tilldelas en dryg miljon för fortsatt arbete med utvecklingen av den nationella patientsäkerheten. Hårt arbete för svenskan ger resultat, och naturligtvis behövs det gott samarbete inom regeringen för att nå dit.
 

För att stöda språkinlärning och en positiv attityd till svenskan kan vi göra mycket. Det är oerhört viktigt att vi främjar kontakterna mellan språkgrupperna redan från ung ålder, bland annat genom att etablera verksamhet med vänklasser och besök av företrädare för olika språkgrupper inom småbarnspedagogiken och den grundläggande utbildningen. Samtidigt är det också av stor betydelse att vi utvidgar språkbad och språkduschar. Språkbadsverksamheten är ett utmärkt sätt att stärka både kunskaperna i svenska och förståelsen för det svenska i Finland. Språkbadsskolan-Kielikylpykoulu, i Jakobstad visar också hur bra det kan fungera i bägge riktningarna på orter där språkgrupperna är rätt lika stora.

Även om vi har åstadkommit en hel del, är arbetet för svenskan absolut inte färdigt. Finlands tvåspråkighet är en rikedom, inte en belastning. Det sannfinländska finskhetsprogrammet som i praktiken skulle innebära nedmontering av landets tvåspråkighet visar igen vikten av ett starkt SFP. Därtill behövs också de som över språk- och partigränser offentligt försvarar och arbetar för landets tvåspråkighet. Ni kan lita på att Svenska folkpartiet i ur och skur står upp för svenskan och tvåspråkigheten i regeringen, riksdagen, välfärdsområdena och kommunerna. Inför vårens riksdagsval och kommande regeringsförhandlingar är det upp till bevis för många andra.

Anna-Maja Henriksson

Gruppanföranden

HEMSIDAN UPPDATERAS UNDER APRIL MÅNAD

Svenska riksdagsgruppen består efter riksdagsvalet 2019 av följande ledamöter:
23.04.2019 kl. 08:50

Responsdebatt statsrådets framtidsredogörelse del 2

Gruppanförande, Veronica Rehn-Kivi
04.03.2019 kl. 13:00

Interpellation om läget i äldreomsorgen

Interpellationsdebatt 6.2.2019. Gruppanförande hållet av Anna-Maja Henriksson,
06.02.2019 kl. 15:00

Eettistä tietopolitiikkaa tekoälyn aikakaudella-selonteko

Lähetekeskustelu/remissdebatt 13.12.2018.    Ledamot Stefan Wallin
13.12.2018 kl. 17:31

Aktuell debatt om den framtida utvecklingen i EU

Gruppanförande 12.12.2018, Eva Biaudet
12.12.2018 kl. 14:38

Redogörelsen om idrottspolitik

Gruppanförande, Mikaela Nylander
20.11.2018 kl. 14:56