Den gångna veckan har den politiska aktiviteten gått på högvarv

22.04.2022 kl. 07:33

Bland annat har behandlingen av rambudgeten, läget på arbetsmarknaden inom den offentliga sektorn varit på tapeten.  Den fråga som ändå överskuggar det mesta är kriget i Ukraina och i förlängningen vår position i den nya världsordning som nu skapas.  Riksdagen behandlade i onsdags statsrådets säkerhetspolitiska redogörelse, ett ämne som väckt mycket diskussion nationellt, men även internationellt.  Många ser den säkerhetspolitiska redogörelsen som en ja/nej diskussion om ett eventuellt Natomedlemskap. Jag vill dock lyfta fram att redogörelsen handlar om att analysera alla delar av vår säkerhetspolitiska position i den nya situation världen befinner sig i. Vi har redan reagerat på den nya situationen genom ökade satsningar på vårt försvar, satsningar på cybersäkerheten samt genom satsningar på vår försörjningsberedskap. Alla är avgörande delar i helheten säkerhetspolitik.  Nu är det dags att göra Nato till en naturlig del av vår framtida säkerhetspolitiska position. Min positiva inställning till ett finländskt Natomedlemskap uppstod som en följd av den möjlighet som Sovjetunionens fall gav.  Min analys står fast, vår position är och bör förbli bland de västerländska demokratierna, och försvaret av dessa.  

Ukrainarna kämpar inte bara för sitt eget land utan också för vår frihet, detta får vi aldrig glömma.  Det är ett krig som blivit verklighet på grund av en autoritära ledares rädsla för demokrati. Fruktan för en hurdan skada demokrati, och tanken om demokrati kan göra för en diktator är verklig. Detta förklarar för mig även andra auktoritära staters, så som Kinas, inställning till konflikten. Kampen i världen går nu mellan demokrati och diktatur. Försvaret av demokratin, rättsstaten och människors lika värde får inte för en dag sättas på undantag

För mig är försörjningsberedskapen en av grundstenarna i vår säkerhetspolitik. Brist på mat och energi skapar grogrund för social oro och ökad mottaglighet för yttre påverkan. Jag vill lyfta fram hur viktig livsmedelsförsörjningen är för vår totalsäkerhet.  Många av våra jordbruksföretag är idag i akut kassakris.  Regeringen har reagerat med ett stödpaket. Också inom handeln har en liten, men dock, positiv trend noterats. Nu behövs även förståelse från finanssektorn.  En förutsättning för en hållbar försörjningsberedskap i framtiden är att livsmedelsproduktionen görs lönsam.  Maten finns inte i butikerna per automatik.  Om den inte kan produceras lönsamt så finns den inte.

Anders Norrback

Gruppanföranden

Statsrådets framtidsredogörelse, Utblick över kommande generationers Finland

Gruppanförandet hållet av Framtidsutskottets ordförande, ledamot Joakim Strand.
24.01.2023 kl. 15:00

Interpellation om bekämpning av ungdoms- och gatugängskriminalitet genom migrations- och kriminalpolitiska åtgärder

Gruppanförande hållet av ledamot Sandra Bergqvist.
19.12.2022 kl. 11:00

Responsdebatt för budgeten 2023

Gruppanförhandet hållet av ledamot Veronica Rehn-Kivi
14.12.2022 kl. 11:00

Statsrådets redogörelse om rättsvården

Gruppanförande 1.12.2022, Eva Biaudet, Svenska riksdagsgruppen
01.12.2022 kl. 18:00

Statsrådets redogörelse till riksdagen om Senatkoncernen och statens verksamhetslokalförvaltning

Gruppanförandet hållet av ledamot Mikko Ollikainen.
16.11.2022 kl. 15:00

Redogörelsen om digitala kompassen

Gruppanförande hållet av ledamot Anders Norrback.
16.11.2022 kl. 16:31