Seniorrådgivningarna borde bli lagstadgade

11.03.2022 kl. 14:32
Riksdagsledamot och medlem i social,- och hälsovårdsutskottet Veronica Rehn-Kivi, SFP, har idag lämnat in en lagmotion om att seniorrådgivningstjänster ska bli lagstadgade tjänster i välfärdsområdena.

I lagmotionens motiveringar lyfter Rehn-Kivi upp att man enligt regeringsprogrammet vill utöka information och servicerådgivning och genomföra riktade kontroller av de äldres välmående och stödbehov. Ett av vårdreformens viktigaste mål är att göra vården mera jämlik i hela landet och att satsa mera på förebyggande tjänster. Rehn-Kivi anser därför att seniorrådgivning ska möjliggöras för alla våra äldre medborgare.

 
– Det är fint att vi lever längre och att de friska åren blir fler, men i och med att vi har ett allt större antal äldre personer kommer även vårdbehoven att öka. Genom förebyggande tjänster såsom seniorrådgivningar kan vi i ett tidigt skede få en uppfattning om den äldres hälsa och stödbehov. Samtidigt kan man vid rådgivningen ge vägledning för sundare levnadsvanor och för att främja den äldres fysiska och psykiska välbefinnande och funktionsförmåga. Med dessa åtgärder kan behovet av mera omfattande vård och omsorg avsevärt förminskas eller åtminstone uppskjutas med flera år, säger Rehn-Kivi.

För tillfället har kommunerna eller de nya välfärdsområdena inte en skyldighet att erbjuda en i lagmotionen avsedd service. Flera kommuner i Finland har ändå självmant gått in för att införa seniorrådgivning bland sina tjänster. I Brahestads ekonomiska region har man i över 15 år med framgång gett vuxenrådgivning och utfört hälsokontroller för invånare över 65 år. Servicen har varit populär och gett goda resultat. Erfarenheten har visat att vuxenrådgivningen också ur ett nationalekonomiskt perspektiv är meningsfull verksamhet.
 
– Det råder en stor samstämmighet över att äldreomsorgen måste utvecklas och förbättras. Samtidigt vill man med social- och hälsovårdsreformen göra vården jämlik i hela landet, oberoende av invånarnas boningsort eller sociala ställning. De nya välfärdsområdena har stora utmaningar med att klara av den mängd olika uppgifter inom social- och hälsovården som tilldelats dem samtidigt som finansieringen för verksamheten är knapp. Därför är det viktigt att man satsar på förebyggande åtgärder som dels är humana, dels i det långa loppet sparar på dyra vård- och sociala kostnader.  Alla våra seniorer och äldre medborgare har rätt till samma möjligheter till god service och rätt vård, säger Rehn-Kivi

Bakom lagmotionen står även riksdagsledamot Hanna-Leena Mattila (centern) och riksdagsledamot Pia Kauma (saml).

 
Veronica Rehn-Kivi

Gruppanföranden

Remissdebatt om statsrådets redogörelse om politiken för geografisk information

Gruppanförande av Mats Nylund 23.5 2018.
23.05.2018 kl. 15:00

Aktualitetsdebatt om EU:s långsiktiga budgetramar

Mats Löfström, 9.5.2018
09.05.2018 kl. 15:03

Interpellation om arbetsvillkoren för ung

Svenska riksdagsgruppen, gruppordförande Thomas Blomqvist
08.05.2018 kl. 15:00

Statsrådets redogörelse om planen för de offentliga finanserna 2019 - 2022.

Anna-Maja Henriksson, gruppanförande 17.4.2018
17.04.2018 kl. 14:52

INTERPELLATIONSDEBATT OM UTBILDNINGEN 28.2.2018

Gruppanförande, Mikaela Nylander, Svenska riksdagsgruppen
28.02.2018 kl. 15:04

Remissdebatt om spaningslagarna 20.2.2018

Gruppanförande, Thomas Blomqvist,
20.02.2018 kl. 15:00

Riksmötet 2018, öppningsdebatt 14.2.2018

Gruppanförande, Anna-Maja Henriksson, Svenska riksdagsgruppen
14.02.2018 kl. 15:00