Bra att naturvärden och jaktmöjligheter tryggas i nyländska skyddsområden

15.04.2021 kl. 18:11

- Jag gläder mig över att beslutet om nya naturskyddsområden i Nyland kombinerar skydd av naturvärden med fortsatta möjligheter till jakt, säger Thomas Blomqvist, minister för nordiskt samarbete och jämställdhet. Införandet av skyddsområden hjälper till att trygga värdefulla nyländska naturvärden, samtidigt som en fortsatt jakt fyller en viktig funktion med tanke på trafiksäkerhet, naturens mångfald och rekreation.

Statsrådet har i dag beslutat inrätta 29 naturskyddsområden på statsägd mark i Nyland. Den totala arealen är 5 883 hektar, av vilka 5 099 hektar landområden och  784 hektar vattenområden. Genom miljöministeriets förordning ska ytterligare 2300 hektar fredas.

-  Genom att tillåta jakt kan man se till att beståndet av främmande arter eller skadliga djur inte blir alltför stort. På denna punkt spelar jakt en viktig roll också med tanke på vår natur, poängterar minister Blomqvist. På de nyinrättade områdena har bland annat möjligheten till jakt på vitsvanshjort, vildsvin, mink och mårdhund beaktats.

Vitsvanshjorten har ökat mycket kraftigt i södra Finland och utgör bland annat en trafikfara på flera håll. Vildsvin, mink och mårdhund i sin tur har en starkt negativ inverkan på exempelvis populationen av skogshönsfågel ifall inte bestånden hålls på en rimlig nivå.
Jakt på rådjur ska i fortsättningen också vara tillåten bland annat på skyddsområdena Ingå Stormossen, Finnträsk i Kyrkslätt, Långå i Raseborg och i naturskyddsområdet för Ekenäs kust.

På de områden där jakt inte får bedrivas ska drivande av djur fortsättningsvis i huvudsak vara tillåtet och dessa områden får även räknas in i jaktområdets storlek. Speciellt i Nyland med splittrade skyddsområden är det här en viktig fråga.

Thomas Blomqvist

Gruppanföranden

Finansutskottets betänkande om EU:s egna medel

Gruppanförande hållet av ledanot Eva Biaudet.
11.05.2021 kl. 15:00

Statsrådet redogörelse om utbildningspolitiken

Gruppanförandet hållet av ledamot Mikko Ollikainen
05.05.2021 kl. 14:30

Remissdebatt om statsrådets redogörelse om EU-politiken

Gruppanförande hållet av ledamot Eva Biaudet.
24.02.2021 kl. 15:00

Interpellation om Finlands deltagande i EU:s återhämtningspaket

Gruppanförandet hållet av ledamot Joakim Strand.
16.02.2021 kl. 14:58

Europeiska unionens egna medel

Remissdebatt 10.2.2021 om systemet för Europeiska unionens egna medel. Gruppanförandet hållet av ledamot Anders Norrback.
10.02.2021 kl. 14:43

Riksmötets öppningsdebatt

Svenska riksdagsgruppens anförande hölls av gruppordförande Anders Adlercreutz.
09.02.2021 kl. 15:00

Budgetens responsdebatt 15.12.2020

Gruppanförande, Anders Adlercreutz.
15.12.2020 kl. 12:08