En ny portfölj

03.07.2019 kl. 15:18
De senaste månaderna har varit händelserika.

Efter riksdagsvalet hölls det intensiva regeringsförhandlingar och nu har regeringsarbetet sparkats igång i rask takt inför Finlands EU-ordförandeskap, som inleddes i måndags. Jag ser för egen del framemot att sköta uppdraget som minister för nordiskt samarbete och jämställdhet. Det är två viktiga områden med en naturlig koppling till varandra.

Det att regeringen har en minister för nordiskt samarbetet och jämställdhet visar att det finns en uttalad vilja att prioritera just dessa frågor. Det är dessutom för mig personligen otroligt intressant att få insyn i flera olika ministerier. Frågor kring nordiskt samarbete ligger i Utrikesministeriet, jämställdheten främst i Social- och hälsovårdsministeriet, men även till viss del i Arbets- och näringslivsministeriet och jag är fysiskt stationerad på Justitieministeriet.

Det nordiska samarbetet är en viktig del av Finlands utrikespolitik och internationella relationer. De nordiska länderna delar samma värderingar gällande demokrati, öppenhet och välfärdsstaten. Våra samhällen bygger på ett starkt förtroende människor emellan. För att upprätthålla och förbättra det nordiska samarbetet behövs ändå krafttag och vilja. Ett tecken på det här upplevde jag för två veckor sedan då jag för första gången träffade mina nordiska samarbetsministerkolleger i Hella på Island. Där kom vi bland annat överens om en gemensam vision för Nordiska Ministerrådet. Visionen godkänns slutligen av statsministrarna vilket ger visionen tyngd och en sektoröverskridande verkan. Vi har valt att speciellt lyfta fram tre olika politiska områden. De är ett grönt Norden, ett konkurrenskraftigt Norden och ett inkluderande Norden.

Jämställdhet kan sägas vara något av ett nordiskt varumärke och finns med i den nya visionen. Strävan till att alla människor är inkluderade i samhället, ges lika förutsättningar och har känsla av trygghet är en av framgångsfaktorerna i Norden. Det finns mycket vi kan och behöver göra för att vi i Finlands ska bli bättre på att främja jämställdhet och motverka diskriminering, både strukturellt och då det gäller attityder. Förra regeringen utgick ifrån inställningen att män och kvinnor är jämställda. Den här regeringens intentioner är betydligt mera ambitiösa. Jämställdhet lyfts bland annat fram i utrikes- och säkerhetspolitiken, ett jämställdhetsprogram kommer att utarbetas och regeringen förbinder sig att genom budgetprocessen och i alla viktiga reformer beakta jämställdhet. Lönejämställdhet ska främjas och ett åtgärdsprogram för förebyggande av våld mot kvinnor ska utarbetas. Kort sagt är målsättningen att Finland ska bli ett ledande land i fråga om jämställdhet och det arbetar jag mer än gärna för.

Thomas Blomqvist

Gruppanföranden

Remissdebatt om statsrådets redogörelse om politiken för geografisk information

Gruppanförande av Mats Nylund 23.5 2018.
23.05.2018 kl. 15:00

Aktualitetsdebatt om EU:s långsiktiga budgetramar

Mats Löfström, 9.5.2018
09.05.2018 kl. 15:03

Interpellation om arbetsvillkoren för ung

Svenska riksdagsgruppen, gruppordförande Thomas Blomqvist
08.05.2018 kl. 15:00

Statsrådets redogörelse om planen för de offentliga finanserna 2019 - 2022.

Anna-Maja Henriksson, gruppanförande 17.4.2018
17.04.2018 kl. 14:52

INTERPELLATIONSDEBATT OM UTBILDNINGEN 28.2.2018

Gruppanförande, Mikaela Nylander, Svenska riksdagsgruppen
28.02.2018 kl. 15:04

Remissdebatt om spaningslagarna 20.2.2018

Gruppanförande, Thomas Blomqvist,
20.02.2018 kl. 15:00

Riksmötet 2018, öppningsdebatt 14.2.2018

Gruppanförande, Anna-Maja Henriksson, Svenska riksdagsgruppen
14.02.2018 kl. 15:00