Småskaligt byggande utan bygglov

23.04.2016 kl. 08:49
Regeringsprogrammet har som målsättning att revidera markanvändnings- och bygglagen så att tillståndsprocesserna för planläggning och byggande blir smidigare. Byggande ska i framtiden regleras av färre normer.

Finlands bygglovsbestämmelser är strikta och man kunde med fördel lätta på bestämmelserna. I Sverige möjliggör Plan- och bygglagen från år 2014 att man utan bygglov kan bygga mindre byggnader i anslutning till ett egnahems- eller parhus. Byggnadens storlek får vara maximalt 25 kvadratmeter. I Sverige går dessa byggnader under namnet friggebodar och attefallshus. Byggnaderna kan användas som självständig bostad, förrådsutrymme, garage eller gäststuga. För byggande av friggebodar och attefallshus krävs inget bygglov, utan endast en skriftlig anmälan till byggnadsnämnden och startbesked.

På basen av regeringsprogrammet har miljöministeriet tillsatt en arbetsgrupp som ska utreda hur man kan skapa bättre förutsättningar för småskaligt gårdsbyggande. Möjligheten att bygga utan att ansöka om bygglov skulle stöda regeringens målsättningar.

Den nuvarande lagstiftningen ger kommunerna möjlighet till flexiblare förfarande. Kommunerna har också i viss mån fattat beslut om ett enklare förfarande i sina byggnadsordningar, men för att förenhetliga praxis i hela landet skulle det vara önskvärt att regeringen via lagstiftning skapar ett nytt och enklare förfarande.

Att förenkla tillståndsförfarandena kring byggandet av mindre byggnader på egen tomt skulle ha mångsidiga positiva effekter. Med hjälp av mindre strikta byggbestämmelser för privatpersoner skulle man kunna svara på det ökade behovet av bostäder och det skulle även få positiva effekter för sysselsättingen och byggbranschen i hela landet.

Undertecknad har lämnat in ett skriftligt spörsmål med frågan om på vilket sätt regeringen planerar att avveckla normerna då det gäller små tilläggsbyggnader på egnahemshus- eller parhustomter med oanvänd byggnadsrätt.

Ansvariga ministern Kimmo Tiilikainen har i sitt svar på spörsmålet betonat att lagstiftningen redan idag ger kommunerna rätt att i sina byggnadsordningar fatta beslut om enklare förfarande.

Tiilikainen anser också att det finländska systemet är enklare eftersom enbart anmälan krävs i Finland och i Sverige krävs beslut av myndighet om att få inleda byggandet. Kommunerna i Sverige har också rätt att kräva att byggnadslov trots allt lämnas in i ärenden som berör byggande av friggebodar och attefallshus.

Minister Tiilikainen konstaterar också att den arbetsgrupp som granskar vår bygglagstiftning ska komma med sitt förslag inom maj månad och att arbetsgruppen också utreder om regelverken kring lov- och anmälningsförfarandena borde förändras.

Den flexibilitet som lagen redan idag möjliggör utnyttjas i olika grad av kommunerna och förfarandena varierar ganska mycket. För att skapa ett enklare och smidigare förfarande som gäller i hela landet, skulle det vara nödvändigt att regeringen nu visar att de menar allvar och därför ändrar på lagstiftningen där det krävs.

Mikaela Nylander

Gruppanföranden

Redogörelsen om digitala kompassen

Gruppanförande hållet av ledamot Anders Norrback.
16.11.2022 kl. 16:31

Interpellation om regeringens försummelser med att påverka i EU när det gäller restaureringsförordningen

Gruppanförandet hållet av ledamot Anders Norrback.
09.11.2022 kl. 14:50

Försörjningsberedskapsredogörelsen

Gruppanförande hållet av ledamot Veronica Rehn-Kivi
19.10.2022 kl. 17:00

Klimatplanen för markanvändningssektorn

Gruppanförande hållet av ledamot Anders Norrback.
19.10.2022 kl. 15:41

Klimat och energistrategin – en långsiktig klimatpolitisk plan

Gruppanförande 13.10.2022 hållet av ledamot Mikko Ollikainen.
13.10.2022 kl. 15:00

Interpellation om energimarknadens funktion, elpriset och regeringens Fortum-politik

Gruppanförandet hållet av ledamot Joakim Strand.
05.10.2022 kl. 15:00

Interpellation om situationen inom äldreomsorgen och om krisen inom hälsovårdstjänsterna

Gruppanförandet hållet av ledamot Rehn-Kivi
28.09.2022 kl. 15:00