Vapendirektivet får inte leda till onödig och dyr byråkrati

17.12.2015 kl. 09:49För tillfället pågår en behandling av ändringar i EU:s vapendirektiv, något som uppmärksammades i tisdagens Nya Åland.

I onsdags gav riksdagens stora utskott sitt utlåtande till regeringens linje i ärendet. Utskottet beslöt enhälligt att Finland ska begära om undantag från direktivet. Ärendet har också behandlats i förvaltningsutskottet, försvarsutskottet och i jord- och skogsbruksutskottet. Skjutvapen faller inom ramen för rikets behörighet och som Ålands företrädare i riksdagen och som medlem i stora utskottet och jord- och skogsbruksutskottet har jag aktivt bevakat frågan.

 

Riksdagen och Finland har ställt sig mycket kritiskt till direktivförslaget och har bl.a. konstaterat att de föreslagna tidsbegränsade tillstånden är mycket problematiska, då de kommer att medföra byråkrati och öka arbetsmängden inom förvaltningen.

 

Beträffande de standardiserade medicinska testerna, som föreslås i direktivet, konstaterade vi i jord- och skogsbruksutskottet att det inte finns närmare uppgifter om testerna. I vårt utlåtande hänvisade vi till att man i Finland under några år har använt psykologiska tester med dåliga erfarenheter, och att vi därför tänker ersätta dem med intervjuer och mera ingående koll av bakgrundsfakta.

 

Finlands kritiska inställning till direktivet, som delas av både regering och riksdag, betyder dock inte att revideringen som helhet skulle vara oviktig. Tvärtom, i flera medlemsländer finns ett viktigt arbete att göra för att begränsa tillgång på vapen och för att förhindra att vapen hamnar i händer på personer som har för avsikt att begå brott. Finland har dock redan nu, ur en europeisk aspekt, en sträng vapenlagstiftning. Därför är det viktigt att man utformar och ändrar lagstiftningen på rätt sätt så att man inte bygger upp kostsam och onödig byråkrati som dessutom i värsta fall till och med kan bli kontraproduktiv.

 

I riksdagen är den enade uppfattningen att revideringen av vapendirektivet ska innebära att det ska bli svårare för terrorister och brottslingar att få tag i vapen, men att man inte ska försvåra för jägare, sportskyttar, finska försvarets frivilliga försvarsarbete eller öka byråkratin för myndigheter. Här upplever jag att riksdagens position är helt enig med de åsikter som lyftes fram i lagtingsdebatten i måndags vilka Nyan rapporterade om i tisdags.

 

Mats Löfström

Riksdagsledamot

Mats Löfström

Gruppanföranden

Eettistä tietopolitiikkaa tekoälyn aikakaudella-selonteko

Lähetekeskustelu/remissdebatt 13.12.2018.    Ledamot Stefan Wallin
13.12.2018 kl. 17:31

Aktuell debatt om den framtida utvecklingen i EU

Gruppanförande 12.12.2018, Eva Biaudet
12.12.2018 kl. 14:38

Redogörelsen om idrottspolitik

Gruppanförande, Mikaela Nylander
20.11.2018 kl. 14:56

Alternativa budgeterna 14.11.2018

Gruppanförande, Anna-Maja Henriksson,
14.11.2018 kl. 14:37

Vi kan bättre.

Svenska riksdagsgruppens alternativa budget 2019
07.11.2018 kl. 14:44

Statsrådets framtidsredogörelse del 2

Gruppanförande 23.10 2018 hållet av ledamot Stefan Wallin
23.10.2018 kl. 14:57