Skrivelse till landets talmän

16.02.2015 kl. 08:00
Nedanstående skrift överräckte jag till talmännen den 10.2.2015. Enligt mig borde en ledamot, som valts av folket, ha en möjlighet att ge lagförslag, och om en majoritet av ledamöterna stöder lagförslaget så måste förslaget behandlas och tas i beaktande i riksdagen. Därför har jag nu ställt följande frågor till riksdagens talmän.

 

Till riksdagens talman och vicetalmän, 

Ärade talmän, jag vänder mig i detta brev till Er som innehar de högsta politiska ämbetena i Finlands riksdag. Ärendet som är av speciell natur tangerar de demokratiska värdena i riksdagens arbetsordning. Ärendet gäller behandlingen av lagmotioner som undertecknats av en stor majoritet av de lagligt valda riksdagsmännen, med förslag att nu likställa dessa med de medborgarinitiativ som undertecknats av femtiotusen finländska medborgare.

Min lagmotion 23/2014, har undertecknats av 121 riksdagsledamöter som i medeltal blivit invalda med omkring 5 600 röster. Detta betyder sammanlagt 681 182 röstberättigade finländare. En sådan lagmotion kan med gällande arbetsordning ändå förkastas eller lämnas obehandlad av ett utskott, och därmed kommer inte till slutlig behandling i riksdagen.

Ett medborgarinitiativ som undertecknats av minst femtiotusen finländska medborgare, skall även det behandlas som en lagmotion av ett riksdagsutskott. Men oberoende om det godkänns eller inte i utskottet går initiativet det oaktat som lagförslag vidare för behandling till riksdagen.

Min lagmotion, strävar till att ge pensionärerna rätt att väljas in i arbetspensionsbolagens förvaltningsråd, och därmed kunna välja bolagens styrelser och då tillika bevaka sina besparingar som ligger till grund för deras tid som pensionärer. Lagmotionen har 121 riksdagsledamöters underskrift och har behandlats i Social- och hälsovårdsutskottet, men lämnats att vila, vilket betyder att den helt förfaller efter riksdagsvalet.

Detta förfarande sätter oss riksdagsledamöter, som är valda av Finlands folk att föra deras talan i en mycket märklig dager. Frågan nu blir därför; bör jag därför överlämna min lagmotion till pensionärsorganisationernas takorganisation EETU-PIO, som stöder lagförslaget, med uppgift att samla in de behövliga femtiotusen namnen som ett medborgarinitiativ. Detta för att få lagmotionen behandlad i Finlands riksdag, allt i enlighet med de 121 folkvalda riksdagsledamöters vilja.

Med hänsyn till de nya massadresserna och deras behandling, hoppas jag att Ni tar till ny prövning, gällande lagmotioner som på förhand har en klar majoritet av riksdagens parlamentarikers underskrifter bakom sig, och ändrar reglerna så att oberoende utskottets åsikt skall också dessa på motsvarande sätt alltid ges till riksdagen för avgörande.

Lars Erik Gästgivars

Gruppanföranden

Statsrådets redogörelse om planen för de offentliga finanserna 2019 - 2022.

Anna-Maja Henriksson, gruppanförande 17.4.2018
17.04.2018 kl. 14:52

INTERPELLATIONSDEBATT OM UTBILDNINGEN 28.2.2018

Gruppanförande, Mikaela Nylander, Svenska riksdagsgruppen
28.02.2018 kl. 15:04

Remissdebatt om spaningslagarna 20.2.2018

Gruppanförande, Thomas Blomqvist,
20.02.2018 kl. 15:00

Riksmötet 2018, öppningsdebatt 14.2.2018

Gruppanförande, Anna-Maja Henriksson, Svenska riksdagsgruppen
14.02.2018 kl. 15:00

Responsdebatt om budgeten 13.12.2017

Gruppanförande, Mats Nylund, Svenska riksdagsgruppen
13.12.2017 kl. 12:45

Regeringen besvarar interpellation om den ökande ojämlikheten 7.12.2017

Gruppanförande, Anna-Maja Henriksson, Svenska riksdagsgruppen
07.12.2017 kl. 17:29

Jubileumsplenum för den 100-åriga självständigheten 5.12.2017

Gruppanförande, Anna-Maja Henriksson, Svenska riksdagsgruppen
05.12.2017 kl. 12:37