Valtioneuvoston selonteko kotouttamisen edistämisen uudistamistarpeista

11.05.2022 klo 15:00
Palautekeskustelu, Ryhmäpuheenvuoro 11.5.2022, Mats Löfström

Arvoisa puhemies, vieraaseen yhteiskuntaan kotoutuminen ja siitä osalliseksi tuleminen ovat nyt arkipäivää tuhansille ukrainalaisille pakolaisille täällä Suomessa. Sotaa pakeneminen, totutusta elämästä luopuminen ja uuden elämän aloittaminen uudessa maassa ovat asioita, joita kenenkään ei tulisi joutua nykypäivänä kokemaan. Suomi tukee ja suojelee Ukrainan kansaa sekä nyt sodan aikana että sitten kun koittaa aika, jolloin Ukrainassa on taas turvallista asua. Me autamme Suomeen saapuneita ukrainalaisia luomaan itselleen uuden arjen Suomessa ja kotoutumaan tänne siksi aikaa, jonka he täällä viettävät.

 

Kiitos myös kaikille vapaaehtoisille, jotka auttavat pakolaisia ja hädänalaisia monin tavoin. Teidän panoksenne on todella tärkeä. Voimme kaikki osallistua eri tavoin, ja juuri se on yhteiskuntamme vahvuus.

 

Arvoisa puhemies, sotaa pakenevien lisäksi on myös muita ihmisiä, jotka haluavat löytää paikkansa uudessa kotimaassaan. Tällä hetkellä Suomessa oleskelee hyvin moninaisista taustoista tulevia ihmisiä. Jotkut tulevat tänne opintojen ja toiset työn takia, osalla syynä on rakkaus. Heidän saamansa palvelut taas määräytyvät sen perusteella, mistä syystä he ovat tulleet maahan. Monissa tapauksissa tämä on aiheellista, mutta ei kaikissa. Eri ihmisillä on erilaisia tarpeita, joten myös ratkaisujen tulisi olla erilaisia. Siksi järjestelmän joustavoittaminen on tärkeää. On hienoa, että ohjaus ja neuvonta ehdotetaan vakinaistettaviksi maahantulon syystä riippumatta.

 

Kuten hallintovaliokunta huomauttaa, jatkossa on syytä panostaa entistä enemmän konkreettisiin toimintasuunnitelmiin ja työnjaon selkeyttämiseen. Tällä hetkellä useat

eri tahot vastaavat kotoutumisprosessin eri vaiheista, ja myös työnantajien entistä vahvempi osallistuminen prosesseihin olisi tarpeen. Olennaista on kotouttamisen jatkuvuuden turvaaminen.

 

Usein kielen osaaminen ja työpaikka edistävät kotoutumista. Työnteon salliminen niin pian kuin mahdollista pitäisi olla luonnollinen osa sopeutumista. Olisi myös entistä selvemmin keskityttävä niiden maahanmuuttajien osaamisen kartoittamiseen, joilla ei vielä ole työpaikkaa, ja aktiivisesti autettava heitä olemaan yhteydessä työnantajiin. Yhtä tärkeää on jatkuvasti eri tavoin ja eri tasoilla torjua rasismia, koska se on käytännössä suuri este kotoutumisen onnistumiselle.

 

Olemme hyvin tietoisia siitä, miten haastavaa vieraan kielen oppiminen voi olla, mutta on tärkeää, että kotoutuminen voi tapahtua joko suomea tai, maan ruotsinkielisillä alueilla, ruotsia oppimalla. Suomen ruotsinkielisillä alueilla on paljon kysyntää työvoimalle. Siksi on erityisen tärkeää, että kunnallisella tasolla edistetään myös ruotsin kielellä tapahtuvaa kotoutumista konkreettisilla toimenpiteillä.

 

Kuntien ja kansalaisjärjestöjen rooli osallisuuden luomisessa on tärkeä, erityisesti lapsiperheiden arjen kannalta kyse on merkittävästä asiasta. Sosiaalinen tuki on vahvaa kouluvuoden aikana, mutta kesätauko on pitkä, jolloin monet perheet jäävät helposti yksin. Kuntien on panostettava lasten ja nuorten hyvinvointiin ja osallisuuteen myös loma-aikoina. Ukrainalaisten lasten osalta hallitus on sitoutunut näiden palveluiden kustannusten korvaamiseen, mikä on tärkeä päätös, jolla luodaan turvallisuutta turvattomaan maailmaan.

 

Arvoisa puhemies, kotoutumisen onnistuminen voi riippua hyvin yksinkertaisista asioista. Suomalaista yhteiskuntaa ja sen mahdollisuuksia ja velvoitteita tuntemattoman henkilön kannalta ratkaisevan tärkeää voi olla se, että hän saa puhua ystävällisen ihmisen kanssa, että hän löytää selkokielistä tietoa ja että on olemassa puhelinnumero, josta hän saa esimerkiksi englannin kielistä palvelua. Yhteiskunnan on viestittävä, että myös ihmiset, joilla on maahanmuuttajatausta ovat tervetulleita yhteiskuntaamme. Matalan kynnyksen palvelut ja avun saanti ovat keskeisiä asioita kotoutumisen lisäksi myös Suomessa olevien suojelemiseksi. Kylmä tosiasia on se, että Suomessa on miehiä ja naisia, lapsia ja nuoria, jotka ovat nykyaikaisen orjuuden uhreja. Poliisin melko vastikään perustetulla ihmiskauppayksiköllä on oltava riittävästi pysyviä resursseja sekä uhrien auttamiseksi että hyväksikäyttäjien saattamiseksi oikeuteen vastaamaan teoistaan. Kuntien ja hyvinvointialueiden työntekijät tulee kouluttaa siten, että he kykenisivät entistä paremmin tunnistamaan ihmiskaupan merkit. Ilmiön torjuntaan liittyvät viranomaisvastuut on määriteltävä selkeästi.

 

Arvoisa puhemies, täällä eduskunnassa on moneen kertaan todettu taloustilanteen pysyvän haastavana vielä useita vuosia. Tällaisina aikoina meidän tulee kriittisesti harkita, mitkä ovat valtion ja julkisen sektorin keskeiset tehtävät ja huolehtia niiden turvaamisesta. RKP ja Ruotsalainen eduskuntaryhmä katsoo, että toimivat kotoutumispalvelut ovat tärkeä osa suomalaista hyvinvointiyhteiskuntaa.

Ruotsalainen eduskuntaryhmä
RKP, Uudenmaan vaalipiiri
RKP, Varsinais-Suomen vaalipiiri
RKP, Helsingin vaalipiiri
RKP, Uudenmaan vaalipiiri
RKP, Vaasan vaalipiiri
Ahvenanmaan kansanedustaja, Ahvenanmaan maakunnan vaalipiiri
RKP, Vaasan vaalipiiri
RKP, Vaasan vaalipiiri
RKP, Uudenmaan vaalipiiri
RKP, Vaasan vaalipiiri