Löfström fick beslut av justitiekanslern gällande klagomål om svenskspråkigas möjligheter att delta i beredningen av båtskattelagen

05.10.2017 kl. 09:28

Regeringen planerade tidigare i år att med snabb tidtabell införa en båtskatt. Den snabba tidtabellen skapade utmaningar i lagberedningen och gjorde bland annat att utkastet till lagförslag publicerades på svenska först efter att tidpunkten för inlämnandet av utlåtanden gått ut. Det här gjorde att svenskspråkiga inte hade samma möjligheter att ge respons på lagförslaget. Det föranledde att riksdagsledamot Mats Löfström lämnade in ett klagomål om saken till justitiekanslern och bad justitiekanslersämbetet att säkerställa att både finsk- och svenskspråkiga har likvärdiga möjligheter att ge synpunkter på lagförslagen och dess fortsatta beredning.

Justitiekanslern är nu klar med sin utredning och konstaterar i sitt beslut att finansministeriet i beredningen av lagförslaget om båtskatten inte uppfyllt kraven i språklagen och att förfarandet inte heller i övrigt uppfyllde kraven för god lagberedning.

Justitiekanslern konstaterar bland annat följande:

”Med beaktande av att syftet med hörande vid författningsberedning är att alla ska ha möjlighet att ge ett utlåtande, samt med beaktande också av målsättningen att nationalspråken ska behandlas lika, konstaterar jag att finansministeriets förfarande inte kan anses uppfylla kraven i språklagen och att ministeriets förfarande inte heller i övrigt uppfyller kraven för god lagberedning. Som framgår av utredningen är i synnerhet den snäva tidtabellen för den fortsatta beredningen ägnad att skapa ett intryck av att de remissinstanser som tog del av materialet på svenska inte i verkligheten skulle ha fått sina eventuella utlåtanden beaktade”.

”Som en orsak till den snäva tidtabellen har finansministeriet i sin utredning fört fram en överenskommelse på politisk nivå om att lagen ska sättas i kraft den första maj 2017. Till denna del konstaterar jag att de i grundlagen tryggade grundläggande språkliga rättigheterna, om vilka det föreskrivs närmare i språklagen, inte får äventyras på grund av politiskt fastställda tidtabellsmålsättningar.”

  • Det känns bra att justitiekanslern tydligt konstaterar att beredningen av båtskattelagen inte uppfyllt kraven för god lagberedning eftersom det slår fast att det funnits brister och att de bristerna måste åtgärdas, säger Mats Löfström.

 

  • Även om jag är mycket glad över att regeringen, efter stark kritik, drog tillbaka hela förslaget om båtskatt är det viktigt att komma ihåg att det här klagomålet till justitiekanslern inte enbart handlade om båtskatten, utan om principen att finsk- och svenskspråkiga måste ha likvärdiga möjligheter att ge synpunkter på beredning av lagförslag. Gällande det är justitiekanslerns beslut en viktig påminnelse, säger Löfström.
Mats Löfström
60703_t.jpg

Fint att regeringen tar sitt förnuft till fånga

Helsingin Sanomat berättade idag tisdag att regeringen backar kring sin föreslagna höjning av fastighetsskatten. Slopandet motiveras med att intäktsmålen för nästa års fastighetsskatt redan är nådda. SFP:s riksdagsledamot Anders Adlercreutz välkomnar ändringarna i regeringens planer.
Anders Adlercreutz
17.10.2017 kl. 14:53
60705_t.jpg

Ge alla barn samma möjligheter

I kommunerna pågår arbetet med nästa års budget. Det är en investering med god avkastning att satsa på en kvalitativ småbarnspedagogik. Kommunerna gavs i år möjlighet att förstora grupperna för barn över tre år och att begränsa rätten till subjektiv dagvård.
Mikaela Nylander
14.10.2017 kl. 08:57
60541_t.jpg

Vad händer med socialvården?

Social- och åldringsvårdens ställning i det nya förslaget till valfrihetslag inom vårdreformen oroar riksdagsledamot Rehn-Kivi. Familje- och omsorgsminister Annika Saarikko presenterade förslaget på sin blogg igår.
Veronica Rehn-Kivi
10.10.2017 kl. 14:05
60554_t.jpg

Det borde vara förbjudet att behandla barn som brottslingar

Förra året inledde Europeiska kommissionen ett reformpaket av det gemensamma europeiska asylsystemet. Syftet med förslaget är att minska sekundär förflyttning bland asylsökande, förenhetliga mottagningsförhållandena inom unionen och öka de sökandes självständighet och möjliga utsikter för integration.
Eva Biaudet
10.10.2017 kl. 16:07

Skördeskador

Sommaren 2017 har hört till de besvärligare i mannaminne.  På grund av en kall och regnig sommar med en alldeles för låg värmesumma har grödorna inte blivit färdiga i tid och en stor del av spannmålen är ännu oskördad
Mats Nylund
07.10.2017 kl. 06:10
SFP, Nylands valkrets
SFP, Helsingfors valkrets
SFP, Nylands valkrets
SFP, Vasa valkrets
Ålands riksdagsledamot, Landskapet Ålands valkrets
SFP, Nylands valkrets
SFP, Vasa valkrets
SFP, Vasa valkrets
SFP, Egentliga Finlands valkrets